Vesti


Izazovi i rešenja: povezivanje POU i Ciljeva održivog razvoja (SDGs)

Globalna epidemija sužavanja prostora za delovanje civilnog društva učinila je POU preko potrebnim, ali je i izuzetno opterećujuća za čitav poduhvat POU inicijative.

Ono što predstavlja dobru vest u svemu ovome je mogućnost i snaga usklađivanja POU sa Ciljevima održivog razvoja, posebno oko 16+ programa – stvaranja mirnih, pravednih i inkluzivnih društava.

Čini se da, kao i POU, i Ciljevi održivog razvoja imaju više koristi od spuštanja na lokalni nivo, što njihove agende čini jasnijim i stvarnijim za građane.

Dalje…

POU Samit 2019

POU platforma trenutno jedini okvir u Srbiji u kome se dešava istinski dijalog

U Kanadi je od 29-31. maja održan 6. Globalni samit Partnerstva za otvorenu upravu.

Programska direktorka GI, Bojana Selaković govorila je na sesiji “OGP in Eastern Partnership and Western Balkans Countries: Raising the Ambition”.

Sesija se fokusirala na to kako POU može biti efikasna platforma za unapređenje ključnih reformi upravljanja u tim zemljama. Takođe, poslužila je i kao prilika za razmenu naučenih lekcija i uspešnih priča koje mogu poslužiti kao motivacija i inspiracija za buduće poduhvate. Na sesiji su učestvovali visoki predstavnici vlada i organizacija civilnog društva.

Govornici na sesiji bili su Damjan Mančevski, Ministar za informaciono društvo i upravu, Severna Makedonija; Eduard Aghajanyan, šef kabineta premijera, Jermenija; Elena Beradze, zamenica ministra državne uprave, Gruzija; Anastasiya Kozlovceva, Transparency International Ukrajina, Ukrajina; Giorgi Kldiashvili, Institut za razvoj slobode informisanja, Gruzija; Bojana Selaković, Građanske inicijative, Srbija i Jeff Lovitt, New Diplomacy & OGP IRM Nezavisni panel eksperata, Češka Republika.

Bojana Selaković predstavila je izazove sa kojima se Srbija suočava u sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu.

Dalje…

Globalni izveštaj „Demokratija van biračkog mesta“

Obećanje demokratije često je definisano izbornim mestom i glasačkom kutijom, gde građani odlučuju ko će zastupati njihove interese u vladi. To obećanje, međutim, prečesto ne uspeva da se prevede u stvarnost svakodnevnog života ljudi. U previše zemalja, građani smatraju da su njihove izabrane vlade odvojene od njih i ne reaguju na njihove potrebe, ili su korumpirane i zarobljene sopstvenim interesima.

U tom kontekstu, autoritarizam je ponovo u porastu. Trenutni talas je drugačiji – on je postepeniji i manje direktan nego ranije. Danas izazovi demokratije dolaze ređe od krađe glasova ili vojnih udara; oni potiču od upornih pretnji aktivistima i novinarima, medijima i vladavini prava.

Pretnje demokratiji dolaze izvan izbornog procesa pa se i naš odgovor mora naći tamo. I problem i rešenje leže „van biračkog mesta“.

Ovo je jedinstvena misija Partnerstva za otvorenu vlast – jednostavan, ali strateški put za civilno društvo i reformatore u vladama da udruže snage, obavežu se na reforme kako bi otvorile vladu, i zajedno osiguraju da naše javne institucije rade za građane, a ne za sebe.

Dalje…

Otvorena uprava i građanski prostor: Krug u pokretu?

Glavna misija POU je da vlade učine otvorenijima i odgovornijima prema građanima. Drugim rečima, njen uspjeh u velikoj meri zavisi od građanskog prostora ili od osiguravanja uslova da se ljudi slobodno udružuju, okupljaju i komuniciraju kako bi oblikovali političke i društvene strukture oko sebe.

Po svojoj prirodi, građanski prostor je zasnovan na tri osnovne slobode – udruživanja, izražavanja i mirnog okupljanja. Ove slobode su sadržane u ustavima većine zemalja i sastavni su deo međunarodnog prava. Ipak, njihova realizacija – bez koje su aktivni građani i organizacije civilnog društva ograničeni u ostvarivanju svrhe POU da osiguraj bolje i inkluzivnije upravljanje – ostaje nepotpuna.

Prema podacima CIVICUS Monitora, samo 4% svetskog stanovništva živi u zemljama u kojima su slobode udruživanja, izražavanja i mirnog okupljanja adekvatno zaštićene.

Države članice POU se bolje kotiraju od zemalja koje to nisu u pogledu stanja prostora za delovanje civilnog društvas. Ipak, ostaju izazovi. Uprkos obavezama koje ukazuju na suprotno, od 79 zemalja članica POU, samo 24% (19) ima otvoreni građanski prostor, dok je u 34% (27) prostor za delovanje sužen.

Dalje…

Unapređenje registra medija

04/30/2019

Tanja Maksić- BIRN/AOM

Ko je vlasnik medija i iz kojih izvora se finansiraju mediji su dve glavne informacije koje svaki građanin treba da zna da bi mogao da proceni kako se kroji uređivačka politika jednog medija. Zakonitost je jasna- ako je vlasnik medija naklonjen jednoj političkoj opciji, i medij će o njoj pohvalno izveštavati.

Takođe, građani moraju da znaju koji mediji se finansiraju iz budžeta, sa kojom količinom novca i da li neki mediji imaju „lakši pristup“ tom novcu i česte ugovore sa državnim institucijama, dok je drugima budžetski novac nedostupan. Mali broj građana, zapravo, je upoznat sa ovim informacijama, iako se, suštinski radi o novcu koji ide iz njihovog džepa.

Dalje…

, , ,

Objavljivanje podataka u otvorenom formatu

03/27/2019

Ivan Grujić 

U okviru Nacrta Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu nalazi se nova obaveza objavljivanja u otvorenom formatu podataka iz konkursa za finansiranje rada udruženja i sufinansiranje izrade medijskih sadržaja od javnog interesa (obaveza 4.).

Šta ovo znači?

Do sada su organi javne vlasti na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou objavljivali na svojim internet prezentacijama podatke iz konkursa za finansiranje projekata udruženja i projekata za sufinansiranje medijskih sadržaja. Međutim, ti podaci su objavljivani u formi slike ili PDF dokumenta i nisu bili pogodni za dalju (mašinsku) obradu. Znamo ko je raspisao konkurs, ko se prijavio, ko je dobio sredstva, ali nismo mogli dalje (lako) da analiziramo podatke.

Dalje…

, , ,

Obeležavanje Nedelje Partnerstva za otvorenu upravu

Beograd, 8. mart 2019. godine –

Od 11. do 17. marta obeležiće se Nedelja Partnerstva za otvorenu upravu (POU) posvećena uključivanju lokalnih samouprava u ovu inicijativu.

U ponedeljak, 11. marta u Lapovu i Vlasotincu, a u utorak, 12. marta u Somboru biće organizovani okrugli stolovi kako bi se inicirao dijalog između građana, civilnog društva, poslovnog sektora i lokalne samouprave i  podstakle aktivnosti koje predstavljaju odgovor na stvarne potrebe građana.

Završni događaj  predstavljaće konferencija Partnerstvo za otvorenu upravu – otvorenost u službi poverenja, koju  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, organizuje, u petak, 15. marta 2019. godine u Beogradu. S obzirom na to da je ove godine cilj da se u inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu uključe novi partneri, svrha Konferencije jeste promovisanje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u cilju uključivanja jedinica lokalne samouprave. Osim toga, biće predstavljen Akcioni plana na republičkom nivou, kao i model akcionog plana za lokalni nivo. Govoriće se i aktivnostima različitih državnih institucija, lokalnih samouprava, civilnog društva, IT i poslovne zajednice u cilju unapređenja transparentnosti, učešća javnosti, javne odgovornosti i korišćenja novih tehnologija kao instrumenta za unapređenje ovih vrednosti.

Imajući u vidu da će u narednim mesecima predstavnici lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, predstavnici poslovne zajednice, medija i zainteresovani građani Sombora, Lapova, Bele Palanke, Vlasotinca i Novog Pazara raditi na izradi Lokalnih akcionih planova POU za period 2019-2020, ovo će biti prilika da se ove aktivnosti predstave široj javnosti.

U državama članicama Incijative POU, ali i svuda gde reforme u okviru POU teže da naprave promenu, organizovaće se brojni događaji koji promovišu potrebu, važnost i primere otvorene uprave.

Kao učesnica ove globalne inicijative, Republika Srbija podržava osnovne vrednosti sadržane u Deklaraciji POU, koje su u skladu i sa sprovođenjem opšteg cilja reforme javne uprave Republike Srbije – obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Transparentnost javnih finansija

02/28/2019

 Nemanja Nenadić- Transparentnost Srbija

Zašto je za građane važno da javne finansije budu transparentne?

Mnogi građani će reći da je za njih važno da znaju kako se troše javne finansije, zato što je to novac koji treba da stvori dobrobit i za njih kao članove zajednice. Oni koji su još osvešćeniji reći će da to mora da se zna zato što država i političari koji trenutno gospodare državnom kasom nemaju nikakav svoj novac, već samo ono što uzmu od naroda. Stoga, građani koji pune budžet imaju puno pravo da znaju na šta se te pare troše.

Dalje…

, , , , ,

Uspostavljanje Elektronske oglasne table za sve organe državne uprave

01/30/2019

Dejan Grujić- Narodni parlament Leskovac

Činjenica je da veliki broj organa državne uprave nema posebno izdvojenu elektronsku oglasnu tablu na svojoj veb prezentaciji, što otežava informisanje stranaka. Iz toga proizilazi da fizička i pravna lica nemaju pravnu sigurnost jer na veb prezentacijama ne mogu da pronađu tražene dokumente. Trenutni način javnog dostavljanja uvida u dokumente jeste putem oglasnih tabli u zgradama upravnih organa, a koje su često nepregledne zbog prevelikog broja dokumenata.

Dalje…

, , , , , ,

Finalne javne konsultacije u procesu izrade AP POU za period 2018-2020 u Kragujevcu

Kragujevac, 13. decembar 2018. godine-  Predstavnici udruženja građana, državnih institucija i biznis sektora, prisustvovali su poslednjim finalnim konsultacijama u Novom Sadu ( 11. decembar)  povodom izrade Akcionog plana (AP) za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine.

Dalje…