POU u lokalnim sredinama


Kako funkcioniše POU u lokalnim sredinama?

Partnerstvo za otvorenu upravu je 2016. godine odlučilo da proširi svoje aktivnosti i na lokalni nivo vlasti. Tako je u 2016. godini lansiran pilot program u kome trenutno učeštvuje 15 regionalnih i lokalnih vlasti koje su podnele Akcione planove na globalnom Samitu u Parizu u decembru 2016. godine, a njihovo sprovođenje će biti realizovano tokom 2017. godine. Jedan od glavnih razloga za širenje Partnerstva na lokalni nivo jeste činjenica da se najveći deo vladinih odluka sprovodi na lokalnom nivou, osim toga javna uprava i administracija je najbliža građanima na lokalnom nivou vlasti. Lokalni nivo vlasti je u neposrednoj blizini građana i mestu pružanja javnih usluga. Osim toga lokalni nivo vlasti ima potencijal da bude responzivniji na potrebe građana, fleksibilniji i manje birokratski opterećen nego države i vlade na nacionalnom nivou. Inicijative koje imaju za cilj povećanje otvorenosti i transparentnosti svih nivoa vlasti, na lokalnom nivou potencijalno generišu veći uticaj, poseduju veću vidljivost i jednostavniji su za monitoring i praćenje.

Ekspanzijom Partnerstva na lokalni nivo vlasti POU želi da inicira dijalog između građana, civilnog društva, poslovnog sektora i javne uprave kako bi se podstakle aktivnosti koje predstavljaju odgovor na stvarne potrebe građana, što je jedan i od glavnih ciljeva POU inicijative. Partnerstvo želi da se stvori osnov za lokalni doprinos i angažovanje lokalnih samouprava u kreiranju akcionih planova zajedno sa građanima, civilnim društvom i poslovnim sektorom. Ekspanzijom POU inicijative na lokalni nivo vlasti, država i vlada imaju priliku da nauče i uvide kako se dešavaju promene u svakodnevnom životu građana na lokalnom nivou vlasti. Isto tako lokalni nivo vlasti ima priliku da nauči iz iskustva države i vlade kako se sprovodi proces reformi na nacionalnom nivou.

Koristi koje lokalne samouprave mogu imati od Parterstva za otvorenu upravu su višestruki. Uključivanje lokalnih vlasti u POU unapređuje se saradnja lokalnih vlasti i građana, civilnog društva kao i poslovnog sektora na razvoju i sprovođenju reformi čiji je krajnji cilj otvorena uprava na lokalnom nivou. Mogućnost korišćenja institucionalne podrške od strane POU, te razmena iskustava kroz brojne međunarodne samite i konferencije predstavlja priliku za unapređenje postojećih servisa i usluga za građane, kao i uvođenja novih koji racionalizuju rad lokalne samouprave, a istovremeno povećavaju efikasnost. Učećem u POU lokalna samouprava postaje prepoznatljiva kao akter čije delovanje je usmereno na kreiranje otvorene i transparentne uprave spremne da odgovori na potrebe građana.

Imajući u vidu da je proces ekspanzije Partnerstva na lokalni nivo vlasti tek u svojoj ranoj fazi organizacija Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, je pokrenula inicijativu promocije nove faze razvoja POU inicijative u junu 2017. godine. U okviru inicijative održano je pet regionalnih radnih sastanaka u Vranju, Užicu, Zrenjaninu, Šapcu i Kragujevcu. Na radnim sastancima bilo je angažovano preko 40 organizacija civilnog društva kao i preko 30 lokalnih samouprava. Na osnovu komentara, predloga i sugestija koji su se mogli čuti na radnim sastancima kreiran je Model lokalnog akcionog plana radi sprovođenja POU inicijative na lokalnom nivou vlasti. Kreirani Model lokalnog akcionog plana će omogućiti lokalnim samoupravama da bolje planiraju implementaciju POU principa, da ih prilagode potrebama lokalne zajednice i samim tim poboljšaju okvir za učešće javnosti u donošenju odluka, veću transparentnost lokalnih institucija i bolji kvalitet javnih usluga građanima.


S obzirom da Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja međunarodni forum za dijalog i deljenje iskustava između vlasti, građana, organizacija civilnog društva i privatnog sektora sve zainteresovane jedinice lokalne samouprave mogu se pridružiti inicijativi i to na sledeći način:

Tako što će preuzeti Model lokalnog akcionog plana i zatim proći kroz proces izrade Lokalnog akcionog plana, na osnovu Uputstva za izradu
Proces izrade Lokalnog akcionog plana predstavlja zapravo glavnu obavezu jedinica lokalnih samouprava i podrazumeva širok konsultativni proces koji obuhvata sve relevantne aktere u lokalnoj zajednici

Udruženje CRTA će nastaviti da radi na širenju i afirmaciji Partnerstva za otvorenu upravu u lokalnim sredinama kroz podršku lokalnim samoupravama koje se odluče na izradu i kasnije realizaciju samog Akcionog plana.

Lokalni akcioni plan je najvažniji instrument učešća jedinice lokalne samouprave u Partnerstvu za otvorenu upravu. Sam akcioni plan predstavlja rezultat procesa u kome jedinica lokalne samouprave u saradnji sa civilnim društvom i privatnim sektorom definiše ambiciozne obaveze za podsticanje transparentnosti, odgovornosti i učešća javnosti. Uspešni akcioni planovi fokusirani su na lokalne/regionalne prioritete u vezi sa otvorenom upravom i sadrže konkretne, vremenski definisane i merljive obaveze.

Dokumenta

Lokalni akcioni plan- forma

Model lokalnog akcionog plana

Uputstvo za izradu lokalnog akcionog plana