Vesti


Parnerstvo za otvorenu upravu – Počeo rad na izradi lokalnih akcionih planova

Potrebno je dodatno raditi na poboljšanju načina informisanja građana o planovima i odlukama jedinica lokalne samouprave, razvijanju servisa za prijavljivanje lokalnih komunalnih problema i servisa koji bi omogućili povratni odgovor na predloge građana, kao i objavljivanju različitih baza podataka, zaključeno je na sastancima održanim u Lapovu, Vlasotincu i Somboru.

Ovim dogadjajima je obeležen početak rada na izradi Lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu (POU) za 2019-20. godinu, a održani su povodom obeležavanja Međunarodne nedelje Partnerstva za otvorenu upravu.

Sa zainteresovanim predstavnicima udruženja građana, poslovne zajednice, lokalne samuprave, javnih preduzeća i ustanova razgovaralo se o vrednostima i principima Partnerstva za otvorenu upravu i predlozima konkretnih aktivnosti koje bi opštine i gradovi mogli sprovesti kako bi svoj rad učinili transparentnijim, a podatke kojima raspolažu i usluge koje pružaju građanima dostupnijim.

Dragana Brajović, samostalna savetnica u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, predstavila je prisutnima ovu globalnu inicijativu i obaveze koje je Republika Srbija preuzela da ispuni usvajanjem akcionih planova. Cilj POU je obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u oblastima kao što su javnost rada, saradnja sa organizacijama civilnog društva, borba protiv korupcije i upotreba novih tehnologija, kako bi organi javne vlasti radili otvorenije, delotvornije i odgovornije. Ona je posebno naglasila važnost uključivanja nižih nivoa vlasti – regionalnog i lokalnog – u ovu inicijativu kao i obavezu uključivanja građana i udruženja ghrađana u sam proces izrade Lokalnih akcionih planova.

Dejana Stevkovski, koordinatorka projekata Građanskih inicijativa, predstavila je prisutnima iskustva GI kao članice radne grupe za izradu nacionalnog Akcionog plana i pozvala udruženja koja deluju na lokalnom nivou da se aktivno uključe u izradu AP u svojim zajednicama. Podsećajući da je lokalna samouprva nivo vlasti najbliži građanima, ona je istakla potrebu i obavezu učešća građana u donošenju odluka koje direktno utiču na njihov život.

O konceptu „otvorenih podataka“ i važnosti njihovog objavljivanja od strane nacionalnih i lokalnih organa vlasti i ustanova govorio je Ivan Grujić, consultant na projektu.. „Organi vlasti, javna preduzeća i ustanove sakupljaju i proizvode ogroman broj podataka. Da bi se javni podaci bolje koristili za razvoj društva potrebno je da budu dostupni u formi otvorenih podataka, da budu potpuni, izvorni, pravovremeni, dostupni, mašinski čitljivi, u obliku koji je svima dostupan (bez diskriminacije), uz posedovanje prava na korišćenje formata u kom su podaci dati, da mogu da se koriste ranije verzije objavljenih podataka, da je njihovo korišćenje besplatno.“

On je posebno istakao potrebu za aktivnijim uključivanjem predstavnika poslovne zajednice u aktivnosti izrade LAP , imajući u vidu koliko objavljivanje podataka u otvorenom formatu (na primer, podataka iz oblasti transporta, građevinarstva, trgovine, turizma) može doprineti unapređenju lokalnog poslovnog sektora, kao jednog od pokretača razvoja zajednice.

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, okupljenim građanima Sobora govorio je o značaju proaktivnog objavljivanja informacija koje organi gradske uprave i ustanova čiji je grad osnivač prikupljuju i obrađuju u različite svrhe. Na taj način bi se smanjio broj zahteva koji građani svakodnevno upućuju i unapredili servisi i usluge grada.

O dosadašnjim načinima i rezultatima uključivanja predstavnika civilnog sektora u izradu akcionih planova POU i merama koje će u budućnosti doprineti većem učešću javnosti u procesima donošenja odluka govorio je Danilo Rodić iz Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

U narednom periodu, podršku u izradi lokalnih akcionih planova opštinama Lapovo i Vlasotince pružaće predstavnici AOM/BIRN-a i Narodnog Parlamenta, a Somboru predstavnici Transparentnosti Srbija. Osim pomenutih, na izradi Lokalnih akcionih planova radiće i opština Bela Palanka i grad Novi Pazar uz podršku predstavnika Medija reform centra iz Niša i Edukacionog centra iz Leskovca.

Pomenute lokalne samouprave  objavile su javne pozive za prijavljivanje članova u radnu grupu za izradu LAP. Nakon izbora članova iz redova lokalnog civilnog i poslovnog sektora, organa uprave i javnih preduzeća i ustanova, biće održan niz sastanaka na kojima će se razmatrati predlozi konkretnih mera/obaveza koje će činiti LAP. Sam dokument trebalo bi da bude usvojen od strane  opštinskih i gradskih skupština do kraja maja, a obaveze realizovane u naredne dve godine

Sve aktivnosti sprovode se uz podršku  Partnerstva za otvorenu upravu i Svetske banke u okviru projekta Zajednička izrada Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva predvođen Građanskim inicijativama, a čine ga još i Transparentnost Srbija, Edukacioni centar, Asocijacija onlajn medija, Narodni parlament i Medija reform centar. U okviru ovog projekta, jedna od planiranih aktivnosti, odnosi se na podršku proširenju POU na lokalni nivo.

 

OBELEŽAVANJE NEDELJE PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU

Od 11. do 17. marta obeležiće se Nedelja Partnerstva za otvorenu upravu (POU) posvećena uključivanju lokalnih samouprava u ovu inicijativu.

U ponedeljak, 11. marta u Lapovu i Vlasotincu, a u utorak, 12. marta u Somboru biće organizovani okrugli stolovi kako bi se inicirao dijalog između građana, civilnog društva, poslovnog sektora i lokalne samouprave i  podstakle aktivnosti koje predstavljaju odgovor na stvarne potrebe građana.

Završni događaj  predstavljaće konferencija Partnerstvo za otvorenu upravu – otvorenost u službi poverenja, koju  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, organizuje, u petak, 15. marta 2019. godine u Beogradu. S obzirom na to da je ove godine cilj da se u inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu uključe novi partneri, svrha Konferencije jeste promovisanje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u cilju uključivanja jedinica lokalne samouprave. Osim toga, biće predstavljen Akcioni plana na republičkom nivou, kao i model akcionog plana za lokalni nivo. Govoriće se i aktivnostima različitih državnih institucija, lokalnih samouprava, civilnog društva, IT i poslovne zajednice u cilju unapređenja transparentnosti, učešća javnosti, javne odgovornosti i korišćenja novih tehnologija kao instrumenta za unapređenje ovih vrednosti.

Imajući u vidu da će u narednim mesecima predstavnici lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, predstavnici poslovne zajednice, medija i zainteresovani građani Sombora, Lapova, Bele Palanke, Vlasotinca i Novog Pazara raditi na izradi Lokalnih akcionih planova POU za period 2019-2020, ovo će biti prilika da se ove aktivnosti predstave široj javnosti.

U državama članicama Incijative POU, ali i svuda gde reforme u okviru POU teže da naprave promenu, organizovaće se brojni događaji koji promovišu potrebu, važnost i primere otvorene uprave.

Kao učesnica ove globalne inicijative, Republika Srbija podržava osnovne vrednosti sadržane u Deklaraciji POU, koje su u skladu i sa sprovođenjem opšteg cilja reforme javne uprave Republike Srbije – obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Transparentnost javnih finansija

02/28/2019

 Nemanja Nenadić- Transparentnost Srbija

Zašto je za građane važno da javne finansije budu transparentne?

Mnogi građani će reći da je za njih važno da znaju kako se troše javne finansije, zato što je to novac koji treba da stvori dobrobit i za njih kao članove zajednice. Oni koji su još osvešćeniji reći će da to mora da se zna zato što država i političari koji trenutno gospodare državnom kasom nemaju nikakav svoj novac, već samo ono što uzmu od naroda. Stoga, građani koji pune budžet imaju puno pravo da znaju na šta se te pare troše.

Dalje…

, , , , ,

Odabrano 5 JLS koje će izrađivati Lokalne akcione planove POU za 2019-2020

22. februar 2019. godine –

U naredna 3 meseca, do kraja maja 2019. godine, predstavnici lokalne samouprave, OCD, poslovne zajednice, medija i zainteresovani građani Sombora, Lapova, Bele Palanke, Vlasotinca i Novog Pazara radiće na izradi Lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu za period 2019-2020.
Iako je usvajanje lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji tek u pilot fazi, JLS su pokazale spremnost za viši stepen uključenosti građana u procese donošenja odluka, odgovorniji i transparentniji rad.
JLS tokom ovog proces, dobiće besplatnu stručnu pomoć za izradu akcionog plana koja će se sprovoditi u koordinicaciji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Krajnji rezultat je usvajanje obaveza za odgovorniju, transparentniju i participativniju lokalnu vlast.

Uspostavljanje Elektronske oglasne table za sve organe državne uprave

01/30/2019

Dejan Grujić- Narodni parlament Leskovac

Činjenica je da veliki broj organa državne uprave nema posebno izdvojenu elektronsku oglasnu tablu na svojoj veb prezentaciji, što otežava informisanje stranaka. Iz toga proizilazi da fizička i pravna lica nemaju pravnu sigurnost jer na veb prezentacijama ne mogu da pronađu tražene dokumente. Trenutni način javnog dostavljanja uvida u dokumente jeste putem oglasnih tabli u zgradama upravnih organa, a koje su često nepregledne zbog prevelikog broja dokumenata.

Dalje…

, , , , , ,

JAVNI POZIV za učešće lokalnih samouprava u izradi Akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu 2019 – 2020. godine

Republika Srbija je članica međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu[1] (POU). Partnerstvo za otvorenu upravu je 2016. godine odlučilo da proširi svoje aktivnosti i na lokalni nivo vlasti. Jedan od glavnih razloga za širenje Partnerstva na lokalni nivo jeste činjenica da se najveći deo vladinih odluka sprovodi na lokalnom nivou, osim toga javna uprava i administracija je najbliža građanima na lokalnom nivou vlasti. Osim toga, lokalni nivo vlasti ima potencijal da brže odgovara na potrebe građana, fleksibilniji i manje birokratski opterećen nego države i vlade na nacionalnom nivou. Inicijative koje imaju za cilj povećanje otvorenosti i transparentnosti svih nivoa vlasti, na lokalnom nivou potencijalno generišu veći uticaj, poseduju veću vidljivost i jednostavniji su za monitoring i praćenje.

Dalje…

Finalne javne konsultacije u procesu izrade AP POU za period 2018-2020 u Kragujevcu

Kragujevac, 13. decembar 2018. godine-  Predstavnici udruženja građana, državnih institucija i biznis sektora, prisustvovali su poslednjim finalnim konsultacijama u Novom Sadu ( 11. decembar)  povodom izrade Akcionog plana (AP) za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine.

Dalje…

Finalne javne konsultacije u procesu izrade AP POU za period 2018-2020 u Novom Sadu

Novi Sad, 7. decembar 2018. godine-  Predstavnici udruženja građana, državnih institucija i biznis sektora, prisustvovali su finalnim konsultacijama u Novom Sadu  povodom izrade Akcionog plana (AP) za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine. Ovo su bila pretposlednje konsultacije pred usvajanje finalnog oblika AP.

Dalje…

Finalne javne konsultacije u procesu izrade AP POU za period 2018-2020 u Beogradu

Beograd, 4. decembar 2018. godine – Predstavnici udruženja građana, državnih institucija i biznis sektora, prisustvovali su finalnim konsultacijama u Beogradu povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine. Nakon Niša i Kragujevca u oktobru, održan je i sastanak u Beogradu, a slede još dva, u Novom Sadu 7. decembra i Kragujevacu 11. decembra.

Dalje…

JAVNI POZIV za učešće u finalnim konsultacijama povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje POU inicijative u RS, 2018 – 2020.

Beograd, 28. novembar 2018. godine – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i Građanskim inicijativama ispred konzorcijuma organizacija civilnog društva koje su dobile podršku od Trust Fond-a Partnerstva za otvorenu upravu, pozivaju zainteresovanu javnost da učestvuje u finalnim konsultacijama povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine, koje će se održati u periodu od 28. novembra do 12. decembra 2018. godine.

Dalje…