POU SRBIJA

Istorijat

Republika Srbija je u martu 2012. na predlog tadašnjeg Ministarstva za kulturu, medije i informacionog društva, dostavila POU-u pismo o namerama da pristupi ovoj multilateralnoj inicijativi, čime se obavezala da što pre izradi Akcioni plan i na poštovanje principa otvorene uprave sadržanih u Deklaraciji Partnerstva. Međutim, sam proces usvajanja zvaničnog Akcionog plana je išao dosta sporo i sa dosta nerazumevanja kako sam proces treba da izgleda. Prvi akcioni plan je usvojen i prezentovan Partnerstvu 2013. godine ali nikada nije implementiran od stane Vlade.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje je nakon Ministarstva za kulturu, medije i informaciono društvo a zatim i Ministarstva pravde i državne uprave, preuzelo nadležnost nad sprovođenjem inicijative smatralo je da pomenuti Akcioni plan nije odgovarajući  i preuzelo na sebe izradu novog dokumenta. Imajući u vidu izbore i prebacivanje nadležnosti između Ministarstava, došlo je do kašnjenja u usvajanju i kasnije samom početku sprovođenja drugog Akcionog plana. Sam Akcioni plan je usvojen krajem decembra 2014. godine a kao period sprovođenja Akcionog plana određen je period od 30. juna 2014. do 30. juna 2016. godine. Ipak i ovaj proces usvajanja drugog Akcionog plana nije predstavljao odgovarajući proces jer su predstavnici civilnog sektora uključeni u proces tek kada je izrađen Nacrt Akcionog plana. Ove primedbe su organizacije iznele prilikom samog slanja komentara na Nacrt Akcionog plana a i problem je prepoznat i od strane Nezavisnog Mehanizma za istraživanje. Još jedna bitna povreda načela Partnerstva predstavlja i neuključivanje organizacija civilnog društva prilikom implementacije drugog Akcionog plana.

Akcioni plan 2013

Prvi Akcioni plan je usvojen i prezentovan Partnerstvu 2013. godine, ali nikada nije implementiran od stane Vlade.

Akcioni plan 2014-2015

Akcioni plan je usvojen krajem decembra 2014. godine a kao period sprovođenja Akcionog plana određen je period od 30. juna 2014. do 30. juna 2016.

Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji 2014-2015;

Pregled praktične prirode Centra za evroatlantske studije;

Realizacija Akcionog plana za 2014. i 2015. godinu, Izveštaj Centra za evroatlantske studije;

Komentari Transparentnosti Srbije na Nacrt Akcionog plana za sprovođenje POU u Srbiji;

 

Mehanizam za nezavisno izveštavanje

U našoj zemlji Centar za evropske politike (CEP) je početkom juna 2014. godine izabran za nacionalnu istraživačku organizaciju koja deluje kao Mehanizam za nezavisno izveštavanje. Nezavisni mehanizam za izveštavanje daje procenu stepena realizacije mera i aktivnosti Akcionog plana, kao i ocenu do koje mere Akcioni plan i obaveze koje su njime predviđene, pedstavljaju vrednosti Partnerstva u kontekstu Srbije. Neposredni cilj Mehanizma je da utiče na odgovornost institucija i zainteresovanih strana zaduženih za sprovođenje obaveza iz Akcionih planova. Generalni zaključak Mehanizma je da je ispunjenost aktivnosti iz Akcionog Plana bio na relativno visokom nivou (8 od 13 mera je ispunjeno u potpunosti ili u značajnom obimu) vlada je postigla značajne reforme u budžetskoj transparentnosti i izgradnji kapaciteta civilnog društva. Međutim, uključenje na više nivoa, prevashodno lokalnom nivou, je pretstavljalo izazov. Takođe, ni jedna od mera iz NAP-a nije zaslužila zvezdicu. Rezultat ovolikog visokog procenta relazicije Akcionog plana može predstavljati podatak da je velika većina opisanih aktivnosti predstavlja samo sumiranje onoga što je i inače planirano u okviru nekih drugih strategija ili inicijativa, a da ima dodirnih tačaka sa Partnerstvom.

Izveštaj o napretku

 

Samoprocena o implementaciji Akcionog plana

Što se tiče pitanja Samoprocene sprovedena je prvo javna rasprava o Izveštaju-Samoproceni o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje POU-a, a neznatno kasnije objavljen je i sam Izveštaj-Samoprocena o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje POU-a u Republici Srbiji za 2014. i 2015. godinu. Najčešće primedbe na nacrt Izveštaja koje su iznete tokom javne rasprave,odnosile su se na kašnjenje u sprovođenju određenik aktivnosti, kao i na to da ocenjen nivo realizacije tih aktivnosti nije u saglasnosti sa realnim stanjem stvari. Što se tiče samog Izveštaja-Samoprocene, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je preduzelo aktivnosti u vidu dostavljanja obrazaca za izveštavanje za svaku pojedinačnu aktivnost državnim organima nadležnim za sprovođenje tih aktivnosti. I sam Izveštaj-Samoprocena, je izrađen na osnovu pojedinačnih izveštaja dobijenih od relevantnih nadležnih organa. Akcionim planom definisano je 13 mera, u okviru kojih se nalazi ukupno 25 pojedinačnih aktivnosti. Od 25 predviđenih aktivnosti, prema samoproceni, 9 aktivnosti je u potpunosti sprovedeno, 9 aktivnosti je sprovedeno u znatnoj meri, 5 aktivnosti je sprovedeno u manjoj meri, dok 2 aktivnosti nisu započete.

Samoprocena o implementaciji  Akcionog plana

Akcioni plan 2016-2017

Vlada Republike Srbije je 17. novembra 2016. godine usvojila drugi Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2016-2017.

Akcioni plan za sprovođenje POU inicijative u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu

Samoprocena o implementaciji Akcionog plana

Izveštaj o napretku Mehanizma za nezavisno izveštavanje

 

Formular za dostavljanje pismenih predloga i sugestija za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicjative POU u Srbiji za period od 2016. do 2017. godine;

Poziv CSO za učešće na konsultativnom sastanku i agenda sastanka 19.2.2016;

Obrazac za definisanje POU obaveze- zvaničan Template;

Rešenje o osnivanju posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u POU-u;

Uputstvo za izradu Akcionog plana;

Zapisnik sa prvog  sastanka međuministarske radne grupe, 8.2.2016;

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u posebnoj međuministarskoj radnoj grupi;

Konačna odluka Komisije za izbor članova u posebnu međuministarsku radnu grupu, iz reda organizacija civilnog društva

Nacrt akcionog plana za 2016-17 , 15. jul 2016.

Javni_poziv_OGP_1 avg 2016

Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama;

Formular za dostavljanje pismenih predloga i sugestija za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicjative POU u Srbiji za period od 2016. do 2017. godine;

Poziv CSO za učešće na konsultativnom sastanku i agenda sastanka 19.2.2016;

Obrazac za definisanje POU obaveze- zvaničan Template;

Rešenje o osnivanju posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u POU-u;

Uputstvo za izradu Akcionog plana;

Zapisnik sa petog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana;

Zapisnik sa četvrtog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana;

Zapisnik sa trećeg sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana;

Zapisnik sa drugog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana;

Zapisnik sa prvog  sastanka međuministarske radne grupe, 8.2.2016;

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u posebnoj međuministarskoj radnoj grupi;

Konačna odluka Komisije za izbor članova u posebnu međuministarsku radnu grupu, iz reda organizacija civilnog društva

Akcioni plan 2018-2020

 Treći Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018-2020 usvojen je 27. decembra 2018.

S obzirom na prioritete koje su, u procesu izrade Akcionog plana, iskazale organizacije civilnog društva i organi Republike Srbije nadležni za sprovođenje određenih obaveza, treći Akcioni plan obuhvata nekoliko tema: otvorene podatke/fiskalnu transparentnost, integritet vlasti, javne usluge, pristup informacijama i učešće javnosti.

Dve jedinice lokalne samouprave su usvojile Lokalne akcione planove -Vlasotince i Lapovo, a u tri jedinice lokalne samouprave je u toku izrada – Sombor, Bela Palanka i Novi Pazar.

Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018-2020.

Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018-2020. 

Preporuke NMI

Uputstvo za izradu Akcionog plana

Obrazac za obavezu 2018-2020.

Rešenje o osnivanju Radne grupe

Zapisnik sa prvog sastanka radne grupe

Zapisnik sa drugog sastanka radne grupe

Zapisnik sa trećeg sastanka Radne grupe

Zapisnik sa posebnog konsultativnog sastanka Radne grupe – MDULS

Zapisnik sa posebnog konsultativnog sastanka Radne grupe – Kancelarija za IT

Nacrt zapisnika sa četvrtog sastanka Radne grupe

Zapisnik sa petog sastanka Radne grupe POU

Zapisnik sa šestog sastanka Radne grupe POU

Zapisnik sa konsultativnog sastanka u Nišu 5.10.2018.

Zapisnik sa konsultativnog sastanka u Šapcu 9.10.2018.

Finalne konsultacije:

  1. Novi Sad
  2. Kragujevac
  3. Beograd

Dokumenta

Dokumenta POU i njegovih organa:

Preporuke Nezavisnog mehanizma za izveštavanje;

Vodič za vrednosti POU-a;