Javni poziv OCD za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Strategije reforme javne uprave nakon 2021. godine

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave upućuju Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine.

Za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine, planirano je učešće:

 • 1-2 organizacije civilnog društva u krovnoj Posebnoj radnoj grupi,
 • 6 organizacija civilnog društva u podgrupama (jedna po podrupi, od Podgrupe 2. do Podgrupe 7.).

Cilj, oblasti i pravo učešća na javnom pozivu

Cilj ovog poziva je da se kroz javan i transparentan proces izvrši izbor do 8 (osam) OCD čiji će predstavnici biti predloženi na imenovanje ministru državne uprave i lokalne samouprave za članstvo u Posebnoj radnoj grupi i koji će svojim aktivnim učešćem doprineti izradi nove Strategije reforme javne uprave za period nakon 2021. godine.

Javni poziv namenjen je OCD koje deluju u nekoj od sledećih oblasti:

 1. reforma javne uprave,
 2. demokratizacija,
 3. vladavina prava i javna uprava,
 4. borba protiv korupcije,
 5. transparentnost i monitoring rada organa državne uprave,
 6. monitoring javnih finansija i javnih nabavki,
 7. analiza i metodologija izrade javnih politika;
 8. otvoreni podaci,
 9. aktivna participacija građana i građanki u procesima političkog odlučivanja,
 10. promocija i razvoj savremenih tehnologija i inovacija u cilju unapređenja javnih servisa i uključivanja građana u donošenje odluka;
 11. monitoring kvaliteta pružanja administrativnih usluga;
 12. decentralizacija.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva osnovane i registrovane saglasno pozitivnim propisima Republike Srbije koje deluju u nekoj od oblasti utvrđenih ovim javnim pozivom.

Rok i način podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijava je 6septembar 2019. godine.

Zainteresovana udruženja i druge organizacije civilnog društva dužna su da svoje prijave dostave isključivo poštom, u zatvorenoj koverti na adresu:Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočni ulaz, 11070 Novi Beograd sa napomenom: “Kandidatura za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine“ („ZA JAVNI POZIV, NE OTVARATI“ ).

Kontakt osoba: Sanja Atanasković Opačić, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom (011/313-09-68; [email protected] .

Kriterijume, potrebnu dokumentacije i sve ostale potrebne informacije i obrasce  možete preuzeti ovde.