Održane prve konsultacije sa predstavnicima civilnog društva

U Palati Srbija, 19. februara 2016. godine je održan prvi konsultativni sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društvao o definisanju prioriteta za drugi Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine. Sastanku je prisustvovalo oko 50 organizacija civilnog društva što predstavlja značajan pomak imajući u vidu da je prilikom izrade prošlog akcionog plana, prvom sastanku prisustvovalo samo devet organizacija civilnog društva.

Sastanak je otvorio državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović, koji je naglasio da POU predstavlja izuzetno važan mehanizam u sklopu reforme javne uprave, prvenstveno zbog aktivnog učešća svih relevantnih aktera. On je istakao posvećenost vlade osnaživanju procesa u okviru Partnerstva za otvorenu upravu i naglasio da to predstavlja i snažan instrument u procesu pristupanja Evropskoj Uniji.

Nakon izlaganja državnog sekretara Ožegovića, usledilo je kraće izlaganje i prezentacija sekretarke radne grupe, Dragane Brajović iz MDULS-a. U njenoj prezentaciji mesto su pronašle informacije uglavnom oko izrade trenutnog akcionog plana. Iznesen je podatak da je prema POU-u najbolji akcioni planovi su oni, koji imaju 5-15 obaveza i da sa tim u vezi predstavnici CSO trebaju da budu realistični prilikom predlaganja konkretnih obaveza. Sa tim u vezi predloženo je da svaka radna grupa izradi maksimalno tri obaveze. Istaknuto je da Nacrt Akcionog plana mora biti gotov do 8. aprila 2016. godine jer nakon toga sledi tronedeljni period javne rasprave.

Ispred Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom učesnicima se obratila Milena Banović, šefica Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, koja je ukazala na značaj ove globalne inicijative u kontekstu otvorenosti rada javnih institucija. Uključivanje organizacija civilnog društva, rekla je Banović, ne samo što je u skladu sa principima i uputstvima koje POU podrazumeva, već jasno govori i o opredeljenju Vlade u kreiranju sve većeg broj strateških dokumenata.

Nakon izlaganja u plenumu, prešlo se na rad u radnim grupama. Moderatori radnih grupa su bili predstavnici državne uprave, koji su ujedno i članovi međuministarske radne grupe.  Radne grupe se iznele predloge obaveza:

 

Fiskalna transparentnost

 1. Nastavak projekta izrade  građanskih budžeta na lokalnom nivou;
 2.  Transparentno finansiranje organizacija civilnog društva;

Integritet vlasti

 1. Uvođenje online aplikacije čijom primenom će javnosti biti dostupni podaci o trošenju javnih sredstava od strane organa javne vlasti (svih direktnih i indirektnih budžetskih korisnika);
 2. Unapređenje procedura za sprovođenje javnih konkursa za dodelu javnih sredstava na svim nivoima vlasti, uključujući tu pitanja evaluacije i pravnih lekova;
 3. Unapređenje propisa koji se tiču kontrole porekla imovine i preispitati mogućnost usvajanja zakona kojim se uređuje ispitivanje porekla imovine;
 4. Dopuna propisa (zakona i poslovnika), kako bi se precizirali i pojasnili kriterijumi za obavezno održavanje javne rasprave za donošenje propisa po hitnom postupku i pitanje javne rasprave

Otvoreni podaci

 1. Objavljivanje budžeta i Izveštaja o izvršenju budžeta na centralnom i lokalnom nivou u mašinski čitljivom obliku;
 2. Objavljivanje Informatora o radu u otvorenom formatu na centralnom i lokalnom nivou;
 3. Unapređenje postojećeg website-a otvorenih podataka, sa kranjom namerom da ovo ne bude website nego pravi portal sa otvorenim podacima

Javne usluge

 1. Unapređenje pravnog okvira u oblasti informacione bezbednosti i elektronskog poslovanja;
 2. Procena uticaja za zaštitu životne sredine na portalu E-uprave

Pristup informacijama

 1. Unapređenje sadržine informatora o radu, u pogledu jasnog i transparentnog prikaza sredstava koje se odnose na IPA projekte;
 2. Izrada unificiranog E-upitnika za informatore od strane E-uprave i obavezno objavljivanje informatora na portalu E-uprave;
 3. Usklađivanje zakona i drugih propisa koji obezbeđuju dostupnost informacijama sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Učešće javnosti

 1. Unapređenje konsultativnog procesa sa civilnim sektorom na lokalnom nivou prilikom usvajanja dokumenata javnih politika;
 2. Izrada web portala koji će svim građanima na teritoriji Republike Srbije omogućiti da prijave problem sa najvažnijim temama iz različitih životnih oblasti (porodica, zdravlje, obrazovanje, ljudska prava, sport, saobraćaj, finansije i itd.).