Predstavljen izveštaj o sprovođenju trećeg Akcionog plana POU

Beograd, 29. jul 2019. godine – Danas je predstavljen izveštaj o sprovođenju trećeg Akcionog plana (AP) Partnerstva za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji  2018-2020.

Cilj Izveštaja je da predstavi rezultate spovođenja preuzetih obaveza za prvih 6 meseci. Imajući u vidu da je AP usvojen 27. decembra 2018. godine, većina obaveza nalazi se u početnim fazama ispunjenja.

Treći AP POU predstavlja uži segment rada Vlade u oblasti otvorene uprave, odnosno organa koji su iskazali interesovanje da učestvuju u radu Radne grupe. Vlada istovremeno sprovodi i druge aktivnosti koje bi se po svojoj prirodi mogle označiti kao relevantne za POU (u oblasti digitalizacije i otvorenih podataka), ali se ne nalaze u ovom AP.

Prema rečima Ljiljane Uzelac, predstavnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, AP obuhvata 5 tema (otvoreni podaci / fiskalna transparentnost, integritet vlasti, javne usluge, pristup informacijama i učešće javnosti) koje su prepoznate kao prioritetne. Proces izrade ovog dokumeta bio je veoma inkluzivan, participativan i javan, sam dokment sadrži obaveze u oblastima koje do prethodnog ciklusa izrade nisu bile prepoznate kao prioritetne – javne usluge i otvoreni podaci. Ona ističe da je učešće RS u svetskoj Inicijativi Parterstvo za otvorenu upravu doprinelo unapređenju konsultacija na svim nivoima, transparentnosti u izboru članova RG, inkluzivnost u procesu predlaganja obaveza, uključivanje OCD koje nisu deo Radne grupe tokom čitavog procesa konsultacija, redovnom objavljivanjau izveštaja i zapisnika. Značajnim rezulatatima takođe smatra i unapređenu komunikaciju i otvorenost Vlade za komentare OCD, obavezno korišćenje informacionih tehnologija, otvaranje investicionog dela budžeta opština i gradova, omogućavanje transparentnijeg finansiranja udruženja…

Bojana Selaković, programska direkorka Građanskih inicijativa, istakla je da ovom AP nedostaju suštinski transformativne obaveze, imajući u vidu da on ne reflektuje predloge OCD (iznete tokom procesa izrade), koji bi mogli imati reformski karakter. Svemu ovome doprineo je manjak političke podrške inicijativi POU u Srbiji, a u prilog tome navodi da su članovi RG iz državne uprave uglavnom državni službenici koji nemaju mandat za donošenje odluka koje bi mogle imati transformativni uticaj, a finalna verzija AP usvaja se tek nakon obezbeđivanja prethodne saglasnosti svih organa državne uprave koji bi mogli imati bilo kakvu ulogu u realizaciji obaveza.  Prioritet u definisanju obaveza i aktivnosti u ovom AP dat je otvaranju podataka i digitalizaciji, iako relevantni međunarodni izveštaji ukazuju na  konstantno urušavanje vladavine prava i pogoršanje slobode medija[1], što značajno utiče na stepen otvorenosti i odgovornosti Vlade.

O dosadašnjim postignućima u ispunjenju usvojenih obaveza i narednim koracima govorili su Danilo Rodić  (Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom), Tanja Maksić (BIRN) i Ivan Grujić (nezavisni konsultant), koji su kao članovi RG bili predlagači pojedinih mera.

AP sadrži ukupno 14 obaveza i jednu preporuku koja je upućena Narodnoj skupštini RS.

U oblasti Otvoreni podaci/Fiskalna transparentnost predviđeno je: Objavljivanje Zakona o budžetu Republike Srbije u mašinski čitljivom formatu.(Obaveza 1); Izrada E-Kalendara javnih konkursa za finansiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta organa javne uprave Republike Srbije (Obaveza 2); Obezbeđivanje dostupnosti podataka o planiranim i utrošenim sredstvima u okviru lokalnih fondova za zaštitu životne sredine (Obaveza 3); Otvaranje podataka iz konkursa za finansiranje rada udruženja i sufinansiranje izrade medijskih sadržaja od javnog interesa (Obaveza 4), Izrada Izveštaja/pokazatelja o OCD (udruženjima, fondacijama i zadužbinama) u otvorenom format (Obaveza 5) i. Izmena Pravilnika o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija i tehničko unapređenje prikaza podataka u Registru (Obaveza 6).

Oblast Integritet vlasti obuhvata pomoć i praćenje procesa usvajanja lokalnih antikorupcijskih planova (Obaveza 7) i ažuriranje biračkog spiska (Obaveza 8)

U oblasti Javnih usluga predviđeno je ispunjenje takođe 2 obaveze: Pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative – ePAPIR(Obaveza 9)  i uspostavljanje Elektronske oglasne table za sve organe državne uprave i lokalne samouprave (Obaveza 10). Oblasti Pristup informacijama obuhvata 2 obaveze, koje su zapravo prenete iz prethodnog AP : Unapređenje proaktivne transparentnosti – Informatora o radu (Obaveza 11)  i izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Obaveza 12). U oblasti Učešće javnosti predviđena je podrška unapređenju saradnje organa javne uprave i organizacija civilnog društva u procesu pripreme, donošenja i praćenje primene propisa (Obaveza 13), uvođenje zakonskih osnova i uspostavljanje elektronskog sistema za e-građansko izjašnjavanje (Obaveza 14) i upućena preporuka Narodnoj skupštini Republike Srbije koja se odnosi na jačanje transparentnosti i participativnosti na sednicama odbora Narodne skupštine van sedišta.

U narednom periodu Građanske inicitaive nastaviće da prate proces sprovođenja obaveza iz AP i zagovaraju za unapređenje regulative i prakse koje doprinose poštovanju vrednosti i primeni principa POU.

Izveštaj o praćenju sprovođenja trećeg Akcionog plana partnerstva za otvorenu upravu možete preuzeti ovde.

Prezentaciju sa najvažnijim rezultatima možete preuzeti ovde.

Izveštaj su pripremile Građanske inicijative uz podršku partnera iz konzorcijuma (koji čine Transparentnost Srbija, Asocijacija on-line medija, Narodni parlament Leskovac, Edukacioni centar Leskovac i Medija i reform centar Niš) koji radi na sprovođenju  projekta „Podrška učešću i zajedničkoj izradi nacionalniog i lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu“ koji finansijski podržava donatorski fond inicijative POU.

[1]http://www.mei.gov.rs/src/dokumenta/eu-dokumenta/godisnji-izvestaji-ek, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/serbia, https://monitor.civicus.org/country/serbia/