Učestvuj u praćenju sprovođenja Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu

Beograd, 28. jun 2019. godine – Poziv OCD da učestvuju u praćenju sprovođenja  Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu (POU) 2018-2020. godine i pošalju svoje komentare i predloge  koji se odnose na prvih 6 meseci primene ovog dokumenta.

Treći Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018-2020. usvojen je 27. decembra 2018.

S obzirom na prioritete koje su, u procesu izrade Akcionog plana, iskazale organizacije civilnog društva i organi Republike Srbije nadležni za sprovođenje određenih obaveza, treći Akcioni plan obuhvata 5 tema: otvorene podatke/fiskalnu transparentnost, integritet vlasti, javne usluge, pristup informacijama i učešće javnosti i sadrži ukupno 14 obaveza.

Komentari i predlozi ne treba nužno da se odnose samo na sprovođenje predviđenih mera. Naprotiv, molimo vas da dostavite predloge za unapređenje stanja u oblastima na koje se POU odnosi, a koje nisu bile obuhvaćene merama iz dosadašnjih  akcionih planova.

Imajući u vidu da su predstavnici OCD bili aktivno uključeni, kao članovi Radne grupe, u izradu nacrta važećeg Akcionog plana, kao i da je veliki broj OCD učestvovao u procesu konsultacija i javnih rasprava o  njemu, pozivamo OCD da se uključe i u ovaj proces i time pokažu da podržavaju i promovišu jednu od vrednosti Parterstva za otvorenu upravu – učešće javnosti, tj. angažovanje građana u izradi politika.

Posebno ohrabrujemo OCD koje se primarno bave sektorskim temama (pravosuđe i pravni sistem, ljudska prava i građansko društvo javna uprava, javno informisanje, zaposlenost i socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje, kultura, omladina, sport, odbrana, javna bezbednost, urbanizam, prostorno planiranje i građevinarstvo; konkurentnost, mineralne sirovine i rudarstvo i energetika, zaštita životne sredine, saobraćaj i komunikacije, poljoprivreda i ruralni razvoj) kako bi teme i izazovi iz ovih oblasti našle svoje mesto u okviru POU.

Komentare i predloge možete poslati do četvrtka 11. jula popunjavanje obrasca

Prikupljeni komentari biće uključeni u Izveštaj  o praćenju sprovođenja Akcinog plana Partnerstva za otvorenu upravu 2018-2020. godine koji pripremaju Građanske inicijative, vodeća organizacija u konzorcijumu OCD koji čine Transparentnost Srbija, AOM/BIRN, Media i reform, centar Niš, Edukacioni centar Leskovac i Narodni parlament Leskovac.

Konzorcijum sprovodi projekat „Podrška učešću i zajedničkoj  izradi nacionalnog i lokalnih AP POU“ uz podršku Donatorskog fonda POU.