Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama

Izveštaj o sprovedenim javnim konsultacijama o Akcionom planu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period od 2016. do 2017. godine

Partnerstvo za otvorenu upravu – Open Government Parntership (u daljem tekstu: POU) predstavlja međunarodnu inicijativu čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva (u daljem tekstu: OCD), osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a u vezi sa ostvarivanjem delotvornijeg i odgovornijeg rada javne vlasti.
Republika Srbija je u martu 2012. godine pristupila ovoj inicijativi tako što je Odboru POU dostavila svoje pismo o namerama, čime se obavezala na izradu akcionog plana i poštovanje principa otvorene uprave sadržanih u Deklaraciji Partnerstva za otvorenu upravu. Osnovne vrednosti POU su transparentnost, javna odgovornost, učešće javnosti i tehnologije i inovacije, kao instrument kojim se postižu prethodne tri vrednosti.
U okviru učešća u inicijativi POU, države se obavezuju na izradu i sprovođenje dvogodišnjih akcionih planova koji odražavaju njihovu posvećenost osnovnim vrednostima POU, kroz preuzimanje ambicioznih obaveza koje značajno unapređuju postojeće stanje u okviru ovih vrednosti. Svoj prvi Akcioni plan Vlada Republike Srbije je usvojila 25. decembra 2014. godine.
U cilju izrade drugog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu (u daljem tekstu: Akcioni plan) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS) Rešenjem broj: 06-00-377/2015-04 od 20. 01. 2016. godine obrazovalo je Posebnu međuministarsku radnu grupu za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (u daljem tekstu: Radna grupa). Za članove Radne grupe imenovani su predstavnici MDULS, Direkcije za elektronsku upravu, Ministarstva finansija, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Agencije za borbu protiv korupcije, Kancelarije za evropske integracije, Republičkog sekretarijata za javne politike, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom (u daljem tekstu: KOCD), Narodne skupština RS, Uprave za javne nabavke, Generalnog sekretarijata Vlade, Privredne komore Srbije, kao i predstavnici OCD, Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije – JISA, Beogradske otvoreneškole – BOŠ, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA, Građanskih inicijativa, Centra lokalne demokratije i Udruženja poslovnih žena Srbije.
Radna verzija Nacrta akcionog plana izrađena je u julu 2016. godine. Obaveze koje su predviđene u potpunosti su rezultat zajedničkog rada nadležnih organa i OCD, odnosno, sve obaveze su uključene na predlog OCD.
Akcioni plan sadrži trinaest obaveza, u okviru pomenutih tema. Izrađen je u formi koja je u skladu sa uputstvima i pravilima Partnerstva za otvorenu upravu.
Rad Radne grupe na tekstu Nacrta akcionog plana – javne konsultacije
Radna grupa je svoj rad započela 8. februara 2016. godine, kada je održan prvi sastanak na kome je ukratko predstavljena inicijativa POU i dotadašnji rezultati u okviru učešća RS u ovoj inicijativi, kao i principi za izradu Akcionog plana i postignut dogovor o načinu saradnje i koracima za izradu Akcionog plana.
S obzirom na to da je jedan od ključnih preduslova za koncept otvorene uprave uključivanje civilnog sektora i drugih zainteresovanih strana u procese odlučivanja, u ovom ciklusu izrade Nacrta akcionog plana, javne konsultacije su započete pre izrade prve verzije teksta Nacrta akcionog plana. Ministarstvo državne urave i lokalne samouprave je organizovalo konsultativni sastanak – okrugli sto sa predstavnicima OCD, u cilju utvrđivanja prioriteta i obaveza koje će biti uključene u Akcioni plan. Javni poziv organizacijama civilnog društva za učešće na konsultativnom sastanku – okruglom stolu, kao i za dostavljanje pisanih predloga, objavljen je 11. februara 2016. godine, uz sva relevantna dokumenta (Uputstvo za izradu Akcionog plana, Vodič za vrednosti inicijative Partnerstva za otvorenu upravu, Preporuke Nezavisnog mehanizma za izveštavanje, Program rada, Obrazac za definisanje obaveza), na internet stranicama MDULS, KOCD i na sajtu www.ogp.rs. Sastanak je održan 19. februara 2016. godine, u Beogradu. Sastanku je prisustvovalo 39 predstavnika OCD i 15 članova Radne grupe, odnosno predstavnika relevantnih organa.
Kao rezultat zajedničkog rada članova Radne grupe i predstavnika OCD, na sastanku je prkupljeno dvadest dva predloga za obaveze, u okviru tema: Učešće javnosti, Pristup informacijama, Otvoreni podaci, Integritet vlasti, Fiskalna transparentnost i Javne usluge. Pored toga, OCD su dostavile i šest pisanih predloga za obaveze.
Radna grupa je do dana podnošenja ovog izveštaja održala ukupno pet sastanka (8. februara 2016. godine, 2. marta 2016. godine, 11. aprila 2016. godine, 19. jula 2016. godine i 31. avgusta 2016. godine). Na sastancima su razmatrani svi predlozi OCD. Većina predloga je uključena u Akcioni plan, dok je za određene predloge zaključeno, sa obrazloženjem, da se ne mogu realizovati u okviru ovog akcionog plana. U toku procesa izrade Nacrta akcionog plana, održano je i više pojedinačnih sastanaka sa relevantnim organima uprave u čijoj su nadležnosti predlozi za obaveze koje će biti uključene u Akcioni plan, kao i sa predstavnicima OCD, radi preciznijeg definisanja koraka i vremenskog okvira za sprovođenje predviđenih obaveza. Zapisnici sa svih sastanaka Radne grupe objavljivani su na internet stranicama MDULS, KOCD i na sajtu www.ogp.rs, kako bi sve zainteresovane strane mogle da prate njen rad. U okviru ovih zapisnika, objavljeni su i svi predlozi OCD, prikupljeni na konsultativnom sastanku – okruglom stolu i pisani predlozi pristigli u datim rokovima, uz obrazloženja u slučaju da nisu uključeni u Akcioni plan.
Nakon izrade Radne verzije teksta Nacrta akcionog plana, MDULS je, u saradnji sa KOCD, objavilo javni poziv svim organizacijama civilnog društva za učešće u javnim konslutacijama o radnoj verziji Nacrta akcionog plana. Javni poziv i radna verzija Nacrta akcionog plana objavljeni su 15. jula 2016. godine na internet stranicama MDULS, KOCD, kao i na ePortalu i na sajtu www.ogp.rs.
Javne konsultacije trajale su u periodu od 1-22. avgusta 2016. godine. U ovom periodu, na pomenutim internet stranicama objavljeni su i obrasci za dostavljanje komentara, sugestija i novih predloga za obaveze.
U cilju šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva u razmatranje teksta radne verzije Nacrta akcionog plana, kao i u skladu sa preporukama Nezavisnog mehanizma za izveštavanje sadržanim u Izveštaju o napretku sprovođenja Akcionog plana za period od 2014-15. godine, u kojima se navodi da je u javne konsultacije potrebno uključiti i OCD izvan glavnog grada, u okviru javnih konsultacija, održana su tri konsultativna sastanka sa predstavnicima OCD: u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Sastanak u Beogradu održan je 5. avgusta 2016. godine. Sastanku je prisustvovalo blizu 40 učesnika – predstavnika organizacija civilnog društva i državne uprave među kojima su bili i članovi Radne grupe za izradu Akcionog plana.
Skup je otvorio Željko Ožegović, državni sekretar u MDULS, koji je ukazao na značaj konsultativnog procesa izrade ovog Akcionog plana i uloge civilnog sektora u ovom procesu, kao i važnost strpljenja za dugoročne procese reforme javne uprave koji su pred nama. Na sastanku su predstavljene sve predviđene obaveze, kao i razvojni proces izrade Akcionog plana, uz isticanje velikog napretka u oblasti saradnje sa civilnim društvom i ostvareno partnerstvo.
Sastanak u Novom Sadu održan je 5. avgusta 2016. godine. Sastanku je prisustvovalo 35 učesnika – predstavnika organizacija civilnog društva, državne uprave i lokalne samouprave, među kojima su bili i članovi Radne grupe za izradu Nacrta akcionog plana. Uvodne napomene izložili su dr Borivoj Dunđerski, v.d. načelnika Gradske uprave za opšte poslove grada Novog Sada, Jovan Podraščanin, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj i evropske integracije, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Žarko Stepanović, v.d. direktora KOCD, Bojana Selaković, TACSO resursni centar Građanskih inicijativa, Dragana Brajović, MDULS i Tamara Puhovski, konsultant za otvorenu upravu iz Hrvatske.
Pored predstavljanja predviđenih obaveza i diskusije, u cilju promovisanja Partnerstva za otvorenu upravu i boljeg upoznavanja svih učesnika, na ovom sastanku su predstavljene i opšte vrednosti inicijative POU, međunarodni okvir i primeri dobre prakse.
Sastanak u Nišu održan je 19. avgusta 2016. godine. Sastanku je prisustvovalo 69 učesnika – predstavnika organizacija civilnog društva, državne uprave i lokalne samouprave, među kojima su bili i članovi Radne grupe za izradu Nacrta akcionog plana. Uvodne napomene izložili su Miloš Banđur, zamenik gradonačelnika Niša, Bojana Selaković, TACSO resursni centar Građanskih inicijativa, Dragana Brajović, MDULS i Tamara Puhovski, konsultant za otvorenu upravu iz Hrvatske.
Sledeći pozitivno iskustvo sa prethodnog konsultativnog sastanka, na ovom sastanku su, uz predstavljanje svih predviđenih obaveza iz Nacrta akcionog plana i diskusiju, predstavljene i opšte vrednosti inicijative POU, međunarodni okvir i primeri dobre prakse.
Tokom javnih konsultacija u izradi i razmatranju radne verzije Nacrta akcionog plana učestvovao je veliki broj predstavnika organizacija civilnog društva, organa državne uprave, organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, nezavisnih državnih organa, službi vlade, nevladinog sektora i drugih zainteresovanih strana, koji su bili u mogućnosti da svoje predloge, mišljenja i komentare predlažu na konsultativnim sastancima i pisanim putem.
Dobijeno je više pozitivnih komentara u odnosu na način izrade ovog akcionog plana, odnosno na značajno unapređenje učešća organizacija civilnog društva od samog početka njegove izrade. Pored samog procesa izrade Akcionog plana, učesnici su izrazili zadovoljstvo i razultatima konsultativnog procesa. Konstatovano je da ovaj akcioni plan treba sagledati kao listu optimalnog broja mera u cilju dobre uprave koje u ostvarive i mogu biti sprovedene. Takođe, konstatovano je da ovu inicijativu treba u što većoj meri približiti lokalnim samoupravama, kao i OCD koje rade na teritoriji Srbije, izvan Beograda.
S obzirom na to da su sve predviđene obaveze ustanovljene na inicijativu OCD, generalno, komentari i sugestije su se odnosili uglavnom na unapređenje pojedinačnih obaveza i mogućnosti njihovog proširenja.
Kad je u pitanju obaveza koja se odnosi na unapređenje instituta javne rasprave u procesu pripreme zakona, predloženo je da se ona proširi i na pripremu strateškog okvira. Ključni cilj ovog Akcionog plana je preciziranje zakonskih i poslovničkih kriterijuma koji se odnose na javnu raspravu povodom zakona čiji je predlagač Vlada, što se u praksi pokazalo kao osnovni problem, što je i identifikovano u korelaciji sa organizacijama civilnog drustva koja učestvuju u izradi Akcionog plana. Ostala povezana pitanja koja se tiču učešća javnosti u postupku donošenja zakona koje predlažu drugi Ustavom određeni predlagači, javnih rasprava povodom strategija i podzakonskih akata, razmatraju se i razmatraće se i dalje u postupku implementacije Strategije upravljanja javnim politikama i regulatorne reforme i drugih strateških dokumenata Vlade koji ova pitanja tretiraju (npr. Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i dr.).
U odnosu na obaveze u okviru pristupa informacija i otvorenih podataka, sugerisano je da bi se pojedine obaveze mogle povezati i predloženo je da se u Informatoru o radu nalaze samo informacije predviđene (izmenjenim) Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koje nisu propisane drugim pravnim aktima.
Pojedini predlozi u okviru oblasti pristup informacijama odnosili su se na proširenje liste obaveznih podataka koji se moraju objaviti u okviru Informatora o radu a odnose se na podatke o saradnji sa OCD, kaznene mere za državne sužbenike i institucije zbog povrede prava na pristup informacijama, pojednostavljenje postupka za podnošenje žalbe. S obzirom na to da je u toku rad na izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, te da se neki od navedenih predloga već razmatraju, ali ne u obliku i u obimu u kom su predloženi, konstatovano je da je efikasnije i efektnije da se razmatranje navedenih predloga odloži do trenutka definisanja radnog teksta Nacrta zakona, budući da se još razmatra da li izvršiti samo izmene i dopune važećeg zakona ili je obim izmena i dopuna takav da je celishodnije doneti novi zakon. U vezi sa predlogom za pjednostavljenje postupka za podnošenje žalbe, potrebno je sačekati usaglašavanje posebnih zakona u koje spada i Zakon slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku.
Takođe, u vezi sa obavezom koja se odnosi na unapređenje proaktivne transparentnosti, odnosno reformatiranje Informatora o radu, uvažena je primedba da pored on line platforme koja bi vršila ulogu Informatora o radu, ostane obaveza organa da na svojim veb stranicama objavljuju Informator o radu i u pdf formatu, s obzirom na obavezu organa da ga objavljuju na svim jezicima koji su u službenoj upotrebi i da se sada objavljivanje prevoda Informatora o radu na jezike u službenoj upotrebi vrši u pdf formatu.
U vezi sa obavezom Uvođenje online aplikacije čijom primenom će javnosti biti dostupni podaci o trošenju javnih sredstava od strane organa javne vlasti (svih direktnih i indirektnih budžetskih korisnika), dostavljen je predlog da se u aplikaciji na dnevnom nivou objavljuju i transakcije svih udruženja, što se posebno odnosi na stranke, partije i političke pokrete, sa posebnim naglaskom na transakcije stranih donatora. Konstatovano je da predlog nije prihvatljiv s obzirom na to da je cilj ove obaveze da svi zainteresovani građani dođu do podataka o tome kako se troše javna sredstva (sredstva iz budžeta Republike Srbije) korišćenjem aplikacije će biti omogućeno praćenje transakcija između organa javne vlasti i svih fizičkih i pravnih lica. To znači da će i sva plaćanja, odnosno sve novčane transakcije koje se budu obavljale na relaciji organa javne vlasti (bilo da je reč o direktnim ili indirektnim budžetskim korisnicima) i udruženja, političkih partija, međunarodnih organizacija i drugih domaćih ili stranih pravnih i fizičkih lica biti javno dostupne. Međutim, transakcije koje udruženja ili političke partije imaju sa subjektima koji nisu deo javnog sektora neće biti vidljive jer to nisu javna sredstva, niti je reč o plaćanjima iz budžeta Republike Srbije i nisu relevantne za realizaciju postavljenog cilja, odnosno za kontrolu trošenja javnih sredstava.
U vezi sa obavezama koje se odnose na oblast Učešće javnosti, dostavljeno je više predloga. Predlog da se Obaveza 1, koja se odnosi na izradu modela opisa poslova radnog mesta odnosno dela radnog mesta službenika zaduženog za saradnju sa civilnim društvom u lokalnoj upravi izmeni tako da se odnosi na radno mesto koje bi samo za to bilo predviđeno, nije prihvaćen, s obzirom na to da model opisa radnog mesta za saradnju sa OCD treba pripremiti tako da uvažava sve različitosti naše lokalne samouprave. To se posebno odnosi na veliki broj manjih JLS, koje usled velikih obaveza koje ima lokalna samouprava i ograničenja u broju zaposlenih u javnom sektoru, imaju ograničen broj zaposlenih u upravi, za obavljanje brojnih funkcija. Imajući to u vidu, kako bismo zadovoljili principe racionalnosti i potrebe različitih JLS, biće predložen model iz koga će moći da se oformi posebno radno mesto, ili deo radnog mesta – odnosno da se poslovi saradnje sa OCD pridruže nekim drugim sličnim poslovima u onim JLS koje nemaju dovoljno kapaciteta.
Takođe, u vezi sa predlogom da se izradi Model dokumenta (Statut JLS, Poslovnik Skupštine opštine ili dr.) kojim bi se precizno uredio postupak konsultativnog procesa sa civilnim sektorom na lokalnom nivou prilikom usvajanja dokumenata javnih politika, MDULS i SKGO u potpunosti podržavaju jačanje procesa konsultacija lokalnih vlasti sa građanima, civilnim sektorom i drugih akterima u lokalnoj zajednici. U prilog tome govori i činjenica da je Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi (ZLS) predviđeno da će statutom JLS obavezno morati da se uredi postupak javne rasprave prilikom pripreme određenih opštih akata (kao što su: statut, budžet, strateški plan i dr.). Kao što je poznato u prethodnom periodu kao deo podrške prilikom usvajanja ZLS (usvojen 2007. godine), tokom 2008. godine SKGO je uradila Model statuta JLS koji je predviđao javnu raspravu i način njenog organizovanja, kao i druge oblike učešća građana. Imajući u vidu planirane izmene ZLS, postoji mogućnost da će u ukoliko bude potrebe od strane SKGO (u saradnji sa MDULS) biti izrađen novi Model statuta (ili predlozi za izmene i dopune). Takođe, pored planiranih izmena Zakona o lokalnoj samoupravi, u pripremi je i Zakon o planskom sistemu i podzakonska akta koja će ga pratiti, koji će takođe uređivati participaciju u izradi dokumenata javne politike, što će se verujemo odnositi i na lokalnu samoupravu. Konačno, kao što je poznato, SKGO je izradila i primenjuje SLOR metodologiju za pripremu osnovnih strateških dokumenata koja se bazira na punoj participaciji lokalne zajednice u ovom procesu. Imajući sve to u vidu, predložene aktivnosti ne treba predviđati za ovaj akcioni plan, zato što će pomenuta pitanja biti regulisana kroz set propisa koji tek treba da se usvoje. Tek nakon njihovog usvajanja i ukoliko bude potrebno biće razmotrena dalja razrada ovih pitanja kroz inoviranje postojećih ili predlaganje novih modela ili metodologija.
U vezi sa predlogom da se izradi Model budžetskog kalendara kojima se precizno uređuje postupak konsultativnog procesa sa civilnim sektorom na lokalnom nivou prilikom usvajanja budžeta JLS, već je navedeno da se planiranim izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi uvodi obavezna javna rasprava za budžet koja će se urediti statutom JLS. Napominjemo da će JLS biti u obavezi da predlog Statuta dostave na mišljenje MDULS, koje će voditi računa da sva obavezna pitanja budu uređena ovim opštim aktom. Takođe, kao što je već navedeno u pripremi je i Zakon o planskom sistemu Republike Srbije, koji u dobroj meri uređuje konsultativni postupak koji se odnosi na dokumenta javne politike. Konačno, SKGO kroz podršku izradi programskog budžeta, kontinuirano promoviše participaciju u ovom procesu. Imajući sve ovo u vidu, u ovom trenutku ovakvu aktivnost ne bi trebalo predviđati za Akcioni plan. Proces izrade budžeta i budžetski kalendar uređeni su zakonima za koje je nadležno Ministarstvo finansija, tako da bi ovaj predlog trebalo svakako prvenstveno da razmotri ovo ministarstvo.
Kad je u pitanju predlog da se predvide kaznene mere za zaposlenog u OU koji je zadužen za saradnju i koji svojim činjenjem ili nečinjenjem ugrožava ostvarivanje prava OCD, napominjemo da su prava i odgovornosti lokalnih službenika, disciplinski postupak i kaznene mere regulisani Zakonom o zaposlenima u AP i JLS. Ovaj zakon uređuje odgovornost svih službenika za svaki deo njihovog posla. Imajući to u vidu nema razloga (niti je to predmet Modela opisa poslova) uređivati posebne kaznene mere ili bilo šta slično za neko konkretno radno mesto.
U vezi sa predlogom da sva ministarstva imaju baze podataka „svojih nevladinih organizacija – NVO“ i da te NVO o svemu budu direktno obaveštene i pozvane da učestvuju u procesima izrade bilo kog dokumenta (zakona, strategije, akcionog plana…) konstatovano je da se organi državne uprave ne mogu obavezati na postojanje ovakve baze, imajući u vidu da registar udruženja vodi Agencija za privredne registre (APR) u kome se udruženja ne vode prema oblasti kojom se bave već je pretežna oblast delovanja udruženja definisana Statutom udruženja. U praksi, organi imaju kontakte organizacija sa kojima su ostvarili saradnju. Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, uređena je obaveza nadležnih organa da informaciju o konkursu oglasi na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa i Portalu e-Uprava kako bi informacija stigla do najšireg broja udruženja, potencijalnih korisnika sredstava. Kada je u pitanju uključivanje OCD u proces donošenja propisa, procedura će biti uređena Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave sa organizacijama civilnog društva čija je izrada i usvajanje predviđeno AP Strategije reforma javne uprave i AP Strategije za stvaranje podsticanog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2016-2020. godine.
U vezi sa predlogom da je umesto organizovanja obuka za državne službenike i službenike JLS za primenu Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, bolje izraditi priručnik za sve JLS i predstavnike NVO sa detaljnim opisom i modalitetima saradnje i obavezama službenika kao i sa opisom prava NVO, podsećamo da je KOCD izradila Priručnik za primenu Smernica o uključivanju OCD u preces donošenja propisa, koji detaljnije objašnjava modalitete i moguće mehanizme saradnje. Priručnik je prvenstveno namenjen državnim službenicima.
Predlog da se, umesto obuka za nekoliko NVO, na portalu KOCD otvore delovi sajta, kao trajan vid podsticanja povećanja kapaciteta OCD (Primeri loše prakse, Primeri dobre prakse, Pravni saveti), konstatovano je da ovakvi odeljci na sajtu KOCD već postoje. Navedena pitanja su obrađena u 1) Odeljku „Da li ste znali“ i 2) Odeljku „Dokumenti i publikacije“.
U vezi sa obavezom koja se odnosi na izmene i dopune Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, dat je komentar u vezi sa problemom dodeljivanja finansijskih sredstava tek osnovanim („partijskim i fiktivnim“) NVO, kao i da je vrlo važno utvrditi kriterijume za vrednovanje projekata i tačno utvrditi koliko mogu da dobiju novoosnovane NVO – da se ne bi dešavalo da novoosnovane organizacije, bez ijedne aktivnosti i projekta dobijaju velika finansijska sredstva. Međutim, vreme osnivanja organizacije ne može biti predmet regulisanja ovom uredbom. Izbor programa/projekata vrši se na osnovu brojnih drugih kriterijuma navedenih u članu 4. Uredbe. Bliže kriterijume i mere za vrednovanje pristiglih predloga programa/projekata, među kojima može biti i vrednovanje po osnovu prethodnih iskustava i kapaciteta organizacije, jeste kriterijum koji organi mogu bliže urediti u konkursnoj dokumentaciji.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave