Zapisnik sa petog sastanka radne grupe za izradu Akcionog plana

Zapisnik sa petog sastanka Posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana za period od 2016. do 2017. godine i realizacije učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstva za otvorenu upravu

Sastanak je održan 31. avgusta 2016. godine u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
Sastanku su prisustvovali: Ljiljana Uzelac – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: MDULS), Dragana Brajović – MDULS, Ivan Kovačević – MDULS, Marija Kujačić – Direkcija za elektronsku upravu, Marijana Obradović – Agencija za borbu korupcije, Danijela Božović – Beogradska otvorena škola (BOŠ), Bojana Selaković – Građanske inicijative, Suzana Stojadinović – Republički sekretarijat za javne politike (u daljem tekstu: RSJP), Milena Banović – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom (u daljem tekstu KOCD), Slavenka Mijušković – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: MTTT), Jasna Bujuklić – Ministarstvo pravde, Nikola Tarbuk – Stalna konferencija gradova i opština (u daljem tekstu: SKGO).
Dnevni red sastanka:
1. Usvajanje Zapisnika sa drugog sastanka
2. Predstavljanje, razmatranje i odlučivanje o predlozima i sugestijama na Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine, koji su prikupljeni u toku javnih konsultacija (01.-22. avgust 2016. godine).
3. Odlučivanje o uključivanju obaveza dostavljenih od strane RSJP u Nacrt akcionog plana

Sastanak je otvorila Dragana Brajović i pozdravila prisutne.
U okviru prve tačke Dnevnog reda, konstatovano je da je usvojen Zapisnik sa četvrtog sastanka Posebne međuministarske radne grupe, koji je održan 19. jula 2016. godine.
U okviru druge tačke Dnevnog reda, s obzirom na to da su članovi Radne grupe pre sastanka bili informisani o komentarima i sugestijama koje su pristigle u toku javnih konsultacija, odmah se pristupilo razmatranju i odlučivanju.
Takođe je odlučeno da se svi pojedinačni komentari, sugestije i predlozi koji su relevantni u odnosu na vrednosti POU, kao i obrazloženi odgovori, objave u okviru Izveštaja sa sprovednih javnih konsultacija, koji će biti objavljen na internet stranicama MDULS, KOCD i na sajtu www.ogp.rs .
U skladu sa tim, u ovom zapisniku ukratko se navode samo pojedini predlozi koji su razmatrani na sastanku.
– Izrada modela dokumenata (Statuta opštine/grada, Poslovnika o radu skupštine opštine/grada, poslovnika o radu veća opštine/grada, komisije/odbora skupštine/veća opštine/grada) kojima se precizno uređuje postupak konsultativnog procesa sa civilnim sektorom na lokalnom nivou prilikom usvajanja dokumenata javnih politika;
– Izrada modela dokumenata budžetskog kalendara kojima se precizno uređuje postupak konsultativnog procesa sa civilnim sektorom na lokalnom nivou prilikom usvajanja budžeta JLS.
U skladu sa napomenom predstavnika SKGO, da će ova pitanja biti rešena novim Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi (ZLS), kao i novim Zakonom o planskom sistemu, Radna grupa je konstatovala da navedeni predlog nije celishodno prihvatiti u ovom trenutku kroz AP POU, jer će biti uređen gore navedenim aktima.
– Izraditi model opisa poslova radnog mesta (ne dela radnog mesta) službenika koji će isključivo biti zadužen za saradnju sa organizacijama civilnog društva.
U skladu sa napomenom predstavnika SKGO, s obzirom na veliku različitost opština po broju stanovnika u opštinama (broj varira od 6.000 do 300.000), Radna grupa je konstatovala da ne bi bilo adekvatno zahtevati posebna radna mesta u svakoj JLS, a naročito ne manjim, već treba napraviti model ili modele koji će biti prihvatljivi za sve i na kojim se trenutno radi.
– Propisivanje kaznenih mera (od novčanih do dobijanja otkaza) za zaposlenog zaduženog za saradnju sa civilnim društvom za činjenje ili nečinjenje kojima ugrožava ili onemogućava ostvarivanje prava OCD
U skladu sa napomenom predstavnika SKGO, da su prava i odgovornosti lokalnih službenika, disciplinski postupak i kaznene mere već zakonski regulisani, između ostalog i Zakonom o zaposlenima u AP i JLS, Radna grupa je konstatovala da nema razloga uređivati posebne kaznene mere ili bilo šta slično za neko konkretno radno mesto.

– Organizovanje zajedničkih obuka za državne službenike, zaposlene u JLS sa predstavnicima organizacija civilnog društva
U skladu sa napomenom predstavnika KOCD, Radna grupa je konstatovala da sagledavajući organizacioni i metodološki aspekt ovog predloga nije celishodno prihvatiti ga, s obzirom da je postojeći plan i organizacija obuka svrsishodniji i kvalitetniji kako za državne službeniike i zaposlene u JLS, tako i za predstavnike organizacija civilnog društva (drugačija su znanja i polazne osnove kao i potrebe za stručnim usavršavanjem državnih i javnih službenika u odnosu na organizacije civilnog društva).
– Izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – da se predvidi da budući službenik bude u obavezi da stavi hipoteku na svoju imovinu kao garanciju naknade štete koju napravi svojim (neodgovornim) činjenjem ili nečinjem; rigorozne kaznene mere za nepostupanje (novčane kazne, otkaz); pojednostavnjenje postupka u slučaju podnošenja žalbe; uvođenje obaveze da Imformatorom o radu bude obuhvaćena i saradnja sa organizacijama civilnog društva
S obzirom na to da je u toku rad na izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, potrebno je odložiti razmatranje ovih predloga do trenutka definisanja radnog teksta nacrta zakona, dok je na pojednostavljenje postupka u slučaju podnošenja žalbe potrebno sačekati završetak usklađivanja posebnih zakona (u koje spada i Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja) sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku.
– Uvođenje online aplikacije Agencije za borbu protiv korupcije, čijom primenom će javnosti biti dostupni podaci o trošenju javnih sredstava od strane organa javne vlasti, i na istoj aplikaciji na dnevnom nivou objavljivati transakcije svih udruženja, što se posebno odnosi na stranke, partije i političke pokrete, sa posebnim naglaskom na transakcije stranih donatora
Radna grupa je konstatovala da predlog nije prihvatljiv obzirom da transakcije koje udruženja ili političke partije imaju sa subjektima koji nisu deo javnog sektora ne mogu biti vidljive na aplikaciji jer to nisu javna srtedstva niti se isplaćuju iz budžeta RS, i nisu predmet kontrole trošenja javnih sredstava.
Uvažena je primedba da pored onlajn platforme koja bi vršila ulogu Informatora o radu, ostane obaveza organa da na svojim veb stranicama objavljuju Informator o radu i u pdf formatu, s obzirom na obavezu organa da ga objavljuju na svim jezicima koji su u službenoj upotrebi i da se sada objavljivanje prevoda Informatora o radu na jezike u službenoj upotrebi vrši u pdf formatu.
Prihvaćena je sugestija da se tekst AP unapredi u smislu uključivanja termina „organi autonomne pokrajine“, pored jedicina lokalne samouprave.
Kao što je već napomenuto, detaljnija obrada pojedinačnih priloga OCD, kao i obrazloženi odgovori, biće obuhvaćeni Izveštajem o obavljenim javnim konsultacijama.

U okviru treće tačke Dnevnog reda, odlučeno je da se u Nacrt akcionog plana uključe i 3 predloga za obaveze koje je dostavio RSJP, iako se nalaze i u drugim akcionim planovima, s obzirom na to da su relevantni za vrednosti POU i da su u okviru javnih konsultacija, organizacije civilnog društva predlagale da se navedeni predlozi koje se odnose Nacrt zakona o planskom sistemu i celovito unapređenje procesa javnih rasparav uključe u AP POU.
U vezi sa obavezom koja se odnosi na opis radnog mesta, dogovoreno je da članovi Radne grupe (predstavnik Građanskih inicijativa i KOCD) predstavniku SKGO dostave predlog za opis radnog mesta, do 9. septembra 2016. godine.

Beograd, 01. septembar 2016. godine                                                     Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave