O POU

Šta je POU

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) predstavlja dobrovoljnu, multilateralnu inicijativu čiji je cilj da osigura obaveze vlada prema svojim građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja. Takođe, Partnerstvo za otvorenu upravu predstavlja međunarodni forum za dijalog i deljenje iskustava između izvšne vlasti, organizacija civilnog društva i privatnog sektora. Partnerstvo je zvanično formirano 20. septembra 2011. godine kada je usvojena deklaracija od strane osam Vlada. Danas Partnerstvo ima 69 zemalja članica.

Sve zemlje članice Partnerstva razvijaju Nacionalne akcione planove (NAP) koji predstavljaju najvažniju komponentu učešća države u Partnerstvu. Akcioni plan predstavlja rezultat procesa u kome Vlada u saradnji sa civilnim društvom definiše ambiciozne obaveze. Takođe,  akcioni plan treba da pokriva dvogodišnji period i treba da sadrži set obaveza koje unapređuju transparentnost, odgovornost i učešće građana

Struktura POU

 • Izvršni Komitet Partnerstva je izvršni organ. Njegova glavna uloga je da razvija, promoviše i štiti vrednosti i principe Partnerstva. Komitet takođe, kreira glavne ideje, politiku i pravila partnerstva, odlučuje o članstvu u samu organizaciju i eventualno isključenje iz organizacije. Odbor se sastoji od 22 člana, 11 iz redova država članica i 11 iz organizacija civilnog društva.
 • Mehanizam za nezavisno izveštavanje (IRM) je ključni mehanizam kojim vlada, civilno društvo i privatni sektor mogu da prate i razvoj i sprovođenje Akcionih planova Partnerstva na dvogodišnjoj osnovi. Kao nezavisan i nepolitički organ, Mehanizam je pod vođstvom Izvršnog Komiteta Partnerstva, ali je Mehanizam direktno ogovoran Međunarodnom ekspertskom panelu (IEP).
 • Međunarodni ekspertski panel (IEP) ima ulogu u postavljanju ciljeva i vizije Mehanizma, promociju samih izveštaja i kontoliše da li izveštaji imaju najbolji kvalitet. Članovi panela su čuveni stručnjaci iz oblasti transparentnosti, odgovornosti i učešća građana. Uloga Panela je da direktno nadgleda rad Nezavisnog Mehanizma.

Pododbori

Izvršni komitet Partnerstva ima tri pododbora koja mu pomažu u radu. Pododbori daju preporuke Izvršnom Komitetu Partnerstva koji kasnije donosi odluke na osnovu ovih preporuka. Pododbori Partnerstva su:

 1. Pododbor za upravljanje i rukovodstvo;
 2. Pododbor za podršku i učenje;
 3. Pododbor za kriterijume i standarde

 

Radne grupe u okviru POU-a

U okviru POU-a trenutno postoji i funkcioniše pet radnih grupa. Radne grupe su osmišljene sa ciljem da podrže kreiranje i efikasniju primenu nacionalnih akcionih planova država, sa posebnim akcentom na kreiranje više ambiociznih obaveza u okviru akcionih planova. Na čelu svake grupe se nalazi najmanje jedna država članica Partnerstva i najmanje jedna relevantna organizacija civilnog društva, ovi akteri zajedno koordinišu rad grupe. Rad u svakoj radnoj grupi je otvoren za sve države članice i relevantne organizacije civilnog društva. Radne grupe su: (http://www.opengovpartnership.org/who-we-are/ogp-working-groups)

 1. Radna grupa za fiskalnu transparentnost;
 2. Radna grupa za zakonodavnu otvorenost;
 3. Radna grupa za pristup informacijama ;
 4. Radna grupa za otvorene podatke ;
 5. Radna grupa za otvorenost u prirodnim resursima;

Vrednosti Partnerstva

Vrednosti koje partnerstvo promoviše proizilaze iz Deklaracije za otvorenu upravu koja je usvojena prilikom nastanka Partnerstva. Vrednosti koje Partnerstvo neguje i promoviše su:

 1. Javno učešće- angažovanje građana u izradi politika;
 2. Integritet vlasti- borba protiv korupcije i jačanje demokratskih institucija;
 3. Sloboda informisanja- garantovanje pristupa informacija koje vlast poseduje;
 4. Fiskalna transparentnost- pomoć za građanje u praćenju trošenja sredstava;
 5. Javne usluge- obezbediti efikasne usluge građanima;
 6. Otvoreni podaci- digitalizacija i otvaranje podataka;
 7. Transparentnost u vezi za vađenjem mineralnih i energetskih resursa- obezbeđivanje da se prihodi troše za javno dobro.

POU vodič

Vodič Partnerstva za otvorenu upravu ističe praktične, specifične i merljive obaveze koje države članice mogu da uključe u svoje Akcione planove. Sam vodič je napravljen kao pomoćni mehanizam državama članicama, organizacijama civilnog društva i široj javnosti prilikom kreiranja i implementacije Akcionih planova. Vodič izlistava grupisane teme sa preciznim primerima koje se mogu uključiti u Akcione planove. Svaka tema ima četiri koraka sa prezentovanim pojedinačnim primerima. Vodič sadrži i koristan alat za pretraživanje obaveza po temama ili državama članicama

POU deklaracija

Deklaracija za otvorenu upravu

Da bi pristupile partnerstvu, države moraju da se obavežu da će se pridržavati principa otvorene i transparentne uprave kako je uostalom i navedeno u Deklaraciji za otvorenu upravu. Usvajajući Deklaraciju, države članice se obavezuju da će negovati globalnu kulturu otvorene uprave koja osnažuje i pruža građanima ideale otvorene i participativne uprave