Sprovođenje POU u lokalnim sredinama


Grad Novi Pazar usvojio je LAP POU

Grad Novi Pazar je još jedna lokalna samouprava, pored Šapca, Lapova i Vlasotinca, koja je dobila Lokalni akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu. Skupština grada usvojila je LAP POU 2019 -20 na sednici održanoj 30.septembra 2019.

Dokument predviđa izradu aplikacije za on line komunikaciju građana i lokalne samouprave, objavljivanje setova podataka iz oblasti svakodnevnog života građana u mašinski čitljivom formatu, pokretanje Građanske akademije kao načina za modernu i stalnu edukaciju građana o pravima i obavezama iz delokruga nadležnosti lokalne samouprave.

Trenutno je u toku konkurs za prijave za članstvo u timu koji će raditi na izradi aplikacije Moj Novi Pazar. Osnovni cilj izrade ove aplikacije je stvaranje centralnog mesta za online komunikaciju građana i lokalne samouprave.

Zainteresovani koji žele da učestvuju u izradi aplikacije Moj Novi Pazar mogu se prijaviti na adresu  [email protected] do 30. oktobra 2019.

Otvaranje podataka gradske uprave Niša

Grad Niš kroz projekat „Podatke otvori, na mapi se stvori“, postao prva JLS u Srbiji koja je otvorila setove podataka celokupne Gradske Uprave, sa 34 seta i preko 100 setova i podsetova podataka dostupnim za pregled, preuzimanje i ponovno korišćenje na Nacionalnom portalu otvorenih podataka (https://data.gov.rs)..

Od velikog broja podataka objavljenih u otvorenom obliku, kao posebno značajni javnosti mogu se izdvojiti podaci o javnom prevozu, koje građani već neko vreme mogu koristiti putem Gugl Tranzit servisa, zatim podaci o obrazovanju, osnovnim i srednjim školama, o poljoprivrednom zemljištu, energetskim podacima gradske toplane, kvalitetu voda, parking zonama i parkiralištima, pijačnom barometru, prostornim i urbanističkim planovima, komunalnoj policiji, poslovnom prostoru u vlasništvu Grada, građevinskim i upotrebnim dozvolama, ozakonjenju kao i budžet Grada Niša za 2019. godinu.

Na ovaj Grad Niš daje doprinos ispunjenju strateškog opredeljenja Vlade Republike Srbije u skladu sa Strategijom razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period 2015-2018. i Akcionim planom za sprovođenje međunarodne inicijative „Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji“.

Grad Niš ispunjava i obavezu iz Zakona o elektronskoj upravi, koji obavezuje organe jedinica lokalne samouprave da na Portalu otvorenih podataka objavljuju otvorene podatke iz delokruga svoje nadležnosti na način koji omogućava njihovo lako pretraživanje i ponovnu upotrebu.

 

Izvor: Portal otvorenih podataka

Javne konsultacije u Novom Pazaru

Novi Pazar, 4. jul 2019. godine – Održane javne konsultacije u vezi sa Lokalnim akcionim planom Partnerstva za otvorenu upravu

Unapređenje transparentnosti, učešće javnosti u radu lokalne samouprave, javna odgovornost i tehnologija inovacija osnovni su postulati međunarodne inicijative „Partnerstvo za otvorenu upravu“ koja je danas predstavljena na Javnoj raspravi u Novom Pazaru. Grad Novi Pazar nalazi se među pet gradova u Srbiji koji su prepoznali značaj izrade Lokalnog akcionog plana a u svrhu stvaranja sveobuhvatnog dokumenta organizovane su javne konsultacije.

“Nadam se da će proces definisanja Akcionog plana u Novom Pazaru biti gotov uskoro. Napisan je kvalitetan tekst nacrta, koji obuhvata tri mere prepoznate kao inovativne i transformativne a realne”, kazao je Ivan Grujić, konsultant na projektu.

On je podsetio da na zvaničnoj stranici Grada postoji formular za slanje komentara i predloga, u cilju dopune Plana koji će biti dostupan za sugestije javnosti do 12 jula ove godine.

Dalje…

LAP za Lapovo: Novi sajt i e-šalter

Građani opštine Lapovo dobiće novi opštinski sajt i e-šalter da bi se brže i jednostavnije informisali o poslovima i aktivnostima organa opštinske uprave i završavaju administrativne poslove.

Skupština opštine Lapovo je, naime, na sednici održanoj 17. juna 2019. godine, usvojia svoj prvi Lokalni akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu za period 2019-2020. čije sprovođenje treba da doprinese njenom efikasnijem i otvorenijem radu, ali pre svega većem zadovoljstvu građana i njihovoj značajnijoj uključenosti.

Opština se obavezala da će u narednih godinu sprovesti tri obaveze koje će doprineti ovom cilju.

Opština planira da izradi novi veb sajt kako bi unapredila informisanje građana, privrednih subjekata i medija, objavljivanjem potpunih, tačnih i pravovremenih informacija, u skladu sa zakonskim odredbama. Time će istovremeno  ustanove čiji je opština osnivač dobiti adekvatno mesto za objavljivanje važnih informacija. Novi sajt biće povezan i sa drugim kanalima konunikacije i društvenim mrežama koje koristi opština Lapovo i njeni građani.

Trenutno u Lapovu ne postoji jedinstveni šalter na kom bi građani mogli na brz, jednostavan i efikasan način da dođu do različitih potrebnih dokumenata. Formiranje jedinstvenog e-šaltera u opštini u okviru kog bi se umrežile sve službe i ustanove na teritoriji opštine Lapovo je još jedna od obaveza koju predviđa ovaj Akcioni plan. Na ovaj način će se olakšati obavljanje administrativnih poslova građanima, a ujedno i budućim investitorima.

Da bi što veći broj građana Lapova mogao da koristi predviđene vidove kominikacije korišćenjem savremenih  tehnologija, opština se obavezala da će organizovati obuke, pre svega za pripadnika starije populacije, za rad na računaru i korišćenje interneta. Na taj način, njima bi znatno bilo olakšano izvršenje obaveza plaćanja računa, odaziva na akcije, ostvarenja prava iz svih oblika zaštite građana i pravovremene informisanosti.

Korak ka boljoj upravi u Vlasotincu – Usvojen Lokalni akcioni plan 2019-2020.

Građani Vlasotinca moći će od ove godine, ne samo da utiču na izradu opštinskog budžeta, već i da prate njegovo izvršenje.  Zahvaljujući usvojenom Lokalnom akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu (POU) biće, takođe, umnogome poboljšan nivo komunalnih usluga, ali i omogućeno praćenje mera koje se preduzimaju na polju socijalne zaštite. Korisnici usluga gradske biblioteke biće obaveštavani preko mobilne aplikacije o novim knjigama, a moći će i da preporuče sadržaje koje smatraju da nedostaju.

Skupština opštine Vlasotince, koja je 20. juna usvojila Lokalni akcioni plan, prema rečima Marinka Đorđevića, savetnika za lokalni ekonomski razvoj, će na ovaj način umnogome povećati, pre svega, fiskalnu transparentnost, odnosno pružiti mogućnost građanima da aktivnije učestvuju i  u procesu izrade budžeta, ali i njegovog izvršavanja.

Dalje…

Javne konsultacije u Vlasotincu povodom izrade Nacrta Akcionog plana (POU) 2019 -2020. godine

Beograd, 21. maj 2019. godine –

Opština Vlasotince godine započela je rad na izradi Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu (POU) za period od 2019 -2020. godine  U okviru tog procesa otvorene su javne konsultacije kako bi se razgovaralo o potenijalnim merama za Akcioni plan. Na javnom skupu održanom 17. maja prisutnim predstavnicima udruženja građana, poslovnog  i javnog sektora predstavljeni su predlozi mera  koje treba da dovedu do unapređenja rada opštinske uprave, a time i kvaliteta života građana Vlasotinca. Opština namerava da u narednom periodu objavi budžet i Izveštaj o izvršenju budžeta u mašinski čitljivom (otvorenom) formatu, razvije brz i jednostavan sistem za pružanje komunanih usluga i servisa  (prijavljivanje problema i dobijanje povratne informacije), učini javno dostupnim informacije od javnog značaja iz oblasti socijalne zaštite i poveća vidljivost aktivnosti i sadržaja Narodne biblioteke. U sprovođenje dve mere biće aktivno uključeni i predstavnici udruženja građana.

Dalje…

, , , ,

Počeo rad na izradi Lokalnih akcionih planova

Beograd, 19. mart 2019. godine-

Potrebno je dodatno raditi na poboljšanju načina informisanja građana o planovima i odlukama jedinica lokalne samouprave, razvijanju servisa za prijavljivanje lokalnih komunalnih problema i servisa koji bi omogućili povratni odgovor na predloge građana, kao i objavljivanju različitih baza podataka, zaključeno je na sastancima održanim u Lapovu, Vlasotincu i Somboru.

Ovim dogadjajima je obeležen početak rada na izradi Lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu (POU) za 2019-20. godinu, a održani su povodom obeležavanja Međunarodne nedelje Partnerstva za otvorenu upravu.

Dalje…

Obeležavanje Nedelje Partnerstva za otvorenu upravu

Beograd, 8. mart 2019. godine –

Od 11. do 17. marta obeležiće se Nedelja Partnerstva za otvorenu upravu (POU) posvećena uključivanju lokalnih samouprava u ovu inicijativu.

U ponedeljak, 11. marta u Lapovu i Vlasotincu, a u utorak, 12. marta u Somboru biće organizovani okrugli stolovi kako bi se inicirao dijalog između građana, civilnog društva, poslovnog sektora i lokalne samouprave i  podstakle aktivnosti koje predstavljaju odgovor na stvarne potrebe građana.

Završni događaj  predstavljaće konferencija Partnerstvo za otvorenu upravu – otvorenost u službi poverenja, koju  Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, organizuje, u petak, 15. marta 2019. godine u Beogradu. S obzirom na to da je ove godine cilj da se u inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu uključe novi partneri, svrha Konferencije jeste promovisanje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u cilju uključivanja jedinica lokalne samouprave. Osim toga, biće predstavljen Akcioni plana na republičkom nivou, kao i model akcionog plana za lokalni nivo. Govoriće se i aktivnostima različitih državnih institucija, lokalnih samouprava, civilnog društva, IT i poslovne zajednice u cilju unapređenja transparentnosti, učešća javnosti, javne odgovornosti i korišćenja novih tehnologija kao instrumenta za unapređenje ovih vrednosti.

Imajući u vidu da će u narednim mesecima predstavnici lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, predstavnici poslovne zajednice, medija i zainteresovani građani Sombora, Lapova, Bele Palanke, Vlasotinca i Novog Pazara raditi na izradi Lokalnih akcionih planova POU za period 2019-2020, ovo će biti prilika da se ove aktivnosti predstave široj javnosti.

U državama članicama Incijative POU, ali i svuda gde reforme u okviru POU teže da naprave promenu, organizovaće se brojni događaji koji promovišu potrebu, važnost i primere otvorene uprave.

Kao učesnica ove globalne inicijative, Republika Srbija podržava osnovne vrednosti sadržane u Deklaraciji POU, koje su u skladu i sa sprovođenjem opšteg cilja reforme javne uprave Republike Srbije – obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Odabrano 5 JLS koje će izrađivati Lokalne akcione planove POU za 2019-2020

Beograd, 22. februar 2019. godine –

U naredna 3 meseca, do kraja maja 2019. godine, predstavnici lokalne samouprave, OCD, poslovne zajednice, medija i zainteresovani građani Sombora, Lapova, Bele Palanke, Vlasotinca i Novog Pazara radiće na izradi Lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu za period 2019-2020.
Iako je usvajanje lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji tek u pilot fazi, JLS su pokazale spremnost za viši stepen uključenosti građana u procese donošenja odluka, odgovorniji i transparentniji rad.
JLS tokom ovog proces, dobiće besplatnu stručnu pomoć za izradu akcionog plana koja će se sprovoditi u koordinicaciji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Krajnji rezultat je usvajanje obaveza za odgovorniju, transparentniju i participativniju lokalnu vlast.

Javni poziv za učešće lokalnih samouprava u izradi Akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu 2019 – 2020. godine

Република Србија је чланица међународне иницијативе Партнерство за отворену управу[1] (ПОУ). Партнерство за отворену управу је 2016. године одлучило да прошири своје активности и на локални ниво власти. Један од главних разлога за ширење Партнерства на локални ниво јесте чињеница да се највећи део владиних одлука спроводи на локалном нивоу, осим тога јавна управа и администрација је најближа грађанима на локалном нивоу власти. Осим тога, локални ниво власти има потенцијал да брже одговара на потребе грађана, флексибилнији и мање бирократски оптерећен него државе и владе на националном нивоу. Иницијативе које имају за циљ повећање отворености и транспарентности свих нивоа власти, на локалном нивоу потенцијално генеришу већи утицај, поседују већу видљивост и једноставнији су за мониторинг и праћење.

Dalje…