POU pravila prilikom kašnjenja

  1. Ako država članica preda svoja Nacionalni akcioni plan (NAP) ili Izveštaj o samoproceni kasnije nego što bi trebala prema zacrtanim rokovima, Nezavisni mehanizam za izveštavanje će ubeležiti kašnjenje prilikom pisanja svog izveštaja;
  2. Država članica predaje svoj novi NAP sa kašnjenjem koje je duže od četiri meseca. U ovom scenariju Nezavisni mehanizam za izveštavanje će zabeležiti ovu okolnost i uputiće predmet Pododboru za kriterijume i standarde. Država članica primiće pismo koje navodi ovu pojavu, od strane Jedinice za podršku. Isto pravilo biće primenjeno u slučaju kašnjenja prilikom dostavljanja Izveštaja o samoproceni;
  3. Država članica predaje svoj novi NAP sa kašnjenjem ali u okviru dozvoljenog šestomesečnog roka za kašnjenje. U ovom slučaju globalni kalendar i krajnji datum za implementaciju NAP-a neće biti promenjen. Ali shodno tome, količina vremena koje je preostalo za implementaciju biće smanjena za iznos vremena koliko je iznosilo kašnjenje prilikom donošenja novog NAP-a (minimalni period za implementaciju NAP-a iznosi 18 meseci);
  4. Država članica predaje svoj NAP ili kasni sa predajom svog NAP-a, duže od šest meseci. Prilikom ovog slučaja država članica biće prebačena u sledeću godinu. Takođe, smatraće se da država članica počinje novi ciklus izrade akcionog plana (preciznije, država će biti prebačena iz neparne grupe u parnu ili obrnuto). Država članica u ovom slučaju dobija pismo koje navodi ovu pojavu od strane Jedinice za podršku i biće zamoljena da pojasni detalje problema, zbog kojih se kasni sa kreiranjem novog NAP-a. Pismo će biti kopirano Pododboru za kriterijume i standarde, kako bi članovi Pododbora mogli da razmotre potrebu za eventaulnim dodatnim akcijama ili kako bi pružili podršku. U ovom slučaju Pododbor će takođe razmotriti pitanje da li je država članica preduzela korake suprotne POU procesu u okviru dva uzastopna ciklusa.