Uspostavljanje Elektronske oglasne table za sve organe državne uprave

01/30/2019

Dejan Grujić- Narodni parlament Leskovac

Činjenica je da veliki broj organa državne uprave nema posebno izdvojenu elektronsku oglasnu tablu na svojoj veb prezentaciji, što otežava informisanje stranaka. Iz toga proizilazi da fizička i pravna lica nemaju pravnu sigurnost jer na veb prezentacijama ne mogu da pronađu tražene dokumente. Trenutni način javnog dostavljanja uvida u dokumente jeste putem oglasnih tabli u zgradama upravnih organa, a koje su često nepregledne zbog prevelikog broja dokumenata.

Na oglasnim tablama državnih organa i JLS se objavljuju i dokumenta vezana za razne konkurse, javne nabavke, planski dokumenti, pojedinačni i opšti akti lokalnih samouprava i sl. Takođe, i pored činjenice da su objavljena dokumenta nepregledna, rokovi teku od dana objavljivanja, što građanima i pravnim licima predstavlja veliki problem jer nisu u mogućnosti da se pravovremeno informišu.

Uvođenjem Elektronske oglasne table na internet stranicama svih organa državne uprave i lokalne samouprave, građani i pravna lica će bez troškova, na jednom mestu moći da vide sva dokumenta koje je organ javnim dostavljanjem uputio strankama. Na taj način će i sam državni organ efikasnije dostavljati dokumenta za koje postoji obaveza javnog dostavljanja. Građani i pravna lica bi imali stalan uvid u sve one dokumente koje državni organi i JLS objavljuju u papirnom obliku na oglasnim tablama unutar organa, kao što su informacije o konkursima, javnim nabavkama, izmene planskih dokumenata, pojedinačni i opšti akti lokalnih samouprava i sl.

Ovom merom se postiže unapređenje dostupnosti informacija i omogućavanja prava na informacije. Takođe, doprinosi se otvorenosti i odgovornosti javne uprave kroz korišćenje novih tehnologija, dok se građanima i pravnim licima u postupku povećava pravna sigurnost i omogućava pronalaženje dokumenata koja se odnose na njih. Na osnovu dostupnosti dokumenata koji su dostavljeni na ovaj način, tj. na elektronskoj oglasnoj tabli, građani i pravna lica mogu da pokreću dalje postupke.