Ostvarenje Ciljeva održivog razvoja kroz Partnerstvo za otvorenu upravu

Izazov izgradnje miroljubivih, pravednih i inkluzivnih društava je u središtu ciljeva održivog razvoja (Sustainable development goals,SDGs). Ovi globalni ciljevi, usaglašeni 2015. u Ujedinjenim nacijama od strane svih zemalja osmišljeni su da pruže mapu puta za bolji svet do 2030. godine. Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) može biti vitalni partner za postizanje ovih ciljeva. Četiri godine nakon usvajanja ciljeva održivog razvoja postoji široka zabrinutost da njhovo sprovođenje toliko loše napreduje da će za većinu ciljeva biti potrebne drastične izmene kako bi se do 2030. postigao značajan napredak.

Od vitalnog je značaja da 2019. bude godina u kojoj su ljudi inspirisani da preduzmu ambicioznije akcije i posvete se tome da 2020. postane decenija ispunjenja ovih ciljeva.

Otvorena uprava može biti strateško sredstvo za pomoć u implementaciji 17 ciljeva održivog razvoja. Uprava je bolja kada je transparentna u svojim aktivnostima i o svojim podacima, kada proaktivno podstiče učešće javnosti, kada odgovara na zahteve građana i kada je spremna da bude odgovorna za uspehe i neuspehe.

Ovaj dokument ukazuje na inovacije u okviru cilja 16+, skupa ciljeva održivog razvoja koji teže postizanju mirnih, pravednih i inkluzivnih društava i odgovornih institucija. Ovo nipošto nije iscrpna lista primera relevantnih za reformu otvorene uprave koja se odvija u okviru POU, ali su oni dizajnirani tako da pokažu potencijal zemalja koje koriste svoje članstvo da proaktivnije povežu svoje obaveze prema ovoj globalnoj inicijativi sa njihovim sprovođenjem na nacinalnom nivou.

Izvor: Opengovpartnership.org