Usvojen novi Akcioni plan

Vlada Republike Srbije je na sednici 17.11.2016. godine usvojila Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu.

Novi Akcioni plan sadrži 14 mera i predstavlja rezultat rada posebne međuministarske radne grupe za izradu drugog Akcionog plana, konsultativnih sastanaka sa organizacijama civilnog društva i tronedeljnog perioda javnih konsultacija. U okviru usvojenih 14 mera oblast učešće javnosti je reprezentovana sa 5 mera, pristup informacijama sa 2 mere, otvoreni podaci takođe sa 2 mere, integritet vlasti samo sa 1 merom, fiskalna transparentnost i javne usluge sa po 2 mere.

U odnosu na Nacrt Akcionog plana usvojeni tekst Akcionog plana je nakon mišljenja i primedaba relevantnih organa, nadležnih za sprovođenje obaveza, pretrpeo sledeće izmene:

  1. Iz Predloga akcionog plana brisana je Obaveza broj 8 – Objavljivanje budžeta i Izveštaja o izvršenju budžeta na centralnom nivou u mašinski čitljivom obliku i Obaveza broj 11.Uvođenje onlajn aplikacije čijom primenom će javnosti biti dostupni podaci o trošenju javnih sredstava od strane organa javne vlasti (svih direktnih i indirektnih budžetskih korisnika).
  2. Korigovana je i obaveza broj 10 (sada broj 9.) – Izrada podzakonskog akta  zasnovanog na Smernicama za ocenjivanje veb prezentacija, u kojoj su brisani navodi koji se odnose na objavljivanje budžeta u otvorenom, mašinski čitljivom formatu.
  3. Izmenjena je i Obaveza broj 6. – Unapređenje proaktivne transparentnosti – Informatora o radu, u delu koji se odnosi na nosioca aktivnosti od 3-6.

Imajući u vidu da je rok za usvajanje Akcionog plana istekao još 30.06.2016. godine i da se period implementacije smanjio za više od 4 meseca nadamo se da će svi relevantni akteri nadležni za sprovođenje obaveza ubrzano raditi na predviđenim aktivnostima kako bi se Akcioni plan sproveo u potpunosti.

 

Više o samom sadržaju Akcionog plana možete pronaći na sledećem linku.