POU u lokalnim sredinama

Korak ka boljoj upravi u Vlasotincu

Građani Vlasotinca moći će od ove godine, ne samo da utiču na izradu opštinskog budžeta, već i da prate njegovo izvršenje.  Zahvaljujući usvojenom Lokalnom akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu (POU) biće, takođe, umnogome poboljšan nivo komunalnih usluga, ali i omogućeno praćenje mera koje se preduzimaju na polju socijalne zaštite. Korisnici usluga gradske biblioteke biće obaveštavani preko mobilne aplikacije o novim knjigama, a moći će i da preporuče sadržaje koje smatraju da nedostaju.

Javne konsultacije u Vlasotincu povodom izrade Nacrta Akcionog plana (POU) 2019 -2020. godine

Opština Vlasotince godine započela je rad na izradi Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu (POU) za period od 2019 -2020. godine  U okviru tog procesa otvorene su javne konsultacije kako bi se razgovaralo o potenijalnim merama za Akcioni plan. Na javnom skupu održanom 17. maja prisutnim predstavnicima udruženja građana, poslovnog  i javnog sektora predstavljeni su predlozi mera  koje treba da dovedu do unapređenja rada opštinske uprave, a time i kvaliteta života građana Vlasotinca.

Parnerstvo za otvorenu upravu – Počeo rad na izradi lokalnih akcionih planova

Potrebno je dodatno raditi na poboljšanju načina informisanja građana o planovima i odlukama jedinica lokalne samouprave, razvijanju servisa za prijavljivanje lokalnih komunalnih problema i servisa koji bi omogućili povratni odgovor na predloge građana, kao i objavljivanju različitih baza podataka, zaključeno je na sastancima održanim u Lapovu, Vlasotincu i Somboru.

Ovim dogadjajima je obeležen početak rada na izradi Lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu (POU) za 2019-20. godinu, a održani su povodom obeležavanja Međunarodne nedelje Partnerstva za otvorenu upravu.

Obeležavanje Nedelje Partnerstva za Otvorenu Upravu

Od 11. do 17. marta obeležiće se Nedelja Partnerstva za otvorenu upravu (POU) posvećena uključivanju lokalnih samouprava u ovu inicijativu. U ponedeljak, 11. marta u Lapovu i Vlasotincu, a u utorak, 12. marta u Somboru biće organizovani okrugli stolovi kako bi se inicirao dijalog između građana, civilnog društva, poslovnog sektora i lokalne samouprave i  podstakle aktivnosti koje predstavljaju odgovor na stvarne potrebe građana.

Odabrano 5 JLS koje će izrađivati Lokalne akcione planove POU za 2019-2020

U naredna 3 meseca, do kraja maja 2019. godine, predstavnici lokalne samouprave, OCD, poslovne zajednice, medija i zainteresovani građani Sombora, Lapova, Bele Palanke, Vlasotinca i Novog Pazara radiće na izradi Lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu za period 2019-2020.
Iako je usvajanje lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu u Srbiji tek u pilot fazi, JLS su pokazale spremnost za viši stepen uključenosti građana u procese donošenja odluka, odgovorniji i transparentniji rad.

JAVNI POZIV za učešće lokalnih samouprava u izradi Akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu 2019 – 2020. godine

Republika Srbija je članica međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu[1] (POU). Partnerstvo za otvorenu upravu je 2016. godine odlučilo da proširi svoje aktivnosti i na lokalni nivo vlasti. Jedan od glavnih razloga za širenje Partnerstva na lokalni nivo jeste činjenica da se najveći deo vladinih odluka sprovodi na lokalnom nivou, osim toga javna uprava i administracija je najbliža građanima na lokalnom nivou vlasti. Osim toga, lokalni nivo vlasti ima potencijal da brže odgovara na potrebe građana, fleksibilniji i manje birokratski opterećen nego države i vlade na nacionalnom nivou. Inicijative koje imaju za cilj povećanje otvorenosti i transparentnosti svih nivoa vlasti, na lokalnom nivou potencijalno generišu veći uticaj, poseduju veću vidljivost i jednostavniji su za monitoring i praćenje.