Ознака: pou


POU – Vodič – mere za pomoć otvorenim vladama za odgovor na krizu i oporavak svojih zemalja

Kriza izazvana pandemijom virusa COVID -19 predstavljala je vrhunac nesigurnosti za vlade, civilno društvo i građane širom sveta. Suočene sa jedinstvenim izazovom, nove politike i pristupi bili su testirani u realnom vremenu, a mnogi akteri država članica Inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU)  bili su aktivno uključeni u definisanje mera za odgovor na krizu i oporavak svojih zemalja.

Inicijativa POU pripremila je Vodič koji na jednom mestu sadrži predloge mera koje otvorenim vladama mogu pomoći da najbolje iskoriste postojeće resurse u borbi protiv pandemije.

Vodič donosi preporuke i resurse za otvoreni odgovor i otvoreni oporavak, kao i neke dugoročne reforme koje bi članovi POU trebalo da razmotre u cilju izgradnje poverenja i otpornosti u upravljanje budućim sličnim krizama i jačanju društva u celini.

Vodič obuhvata različite oblasti, koje su prepoznate kao dugoročni prioriteti zajednice POU. Za svaku oblast objašnjeno je zašto je relevantan za odgovor na COVID-19 i oporavak od pandemije, rezimirane su ključne preporuke, uključeni primere dobrih praksi i dati linkove do resursa za više informacija. Za svaku oblast politike, Inicijativa POU osigurala je da su uzete u obzir dimenzije roda i inkluzije, da je objašnjena uloga OCD, vlada i digitalnih alata za veće uključivanje građana u procese donošenja odluka.

Oblasti koje obuhvata vodič su:

1. OGP_Građanski prostor

2. OGP_Fiskalna transparentnost

3. OGP_Inkluzija i rodna ravnopravnost

4. OGP_Međunarodna pomoć

5. OGP_Pravda

6. OGP_Zaštita slobode izražavanja

7. OGP_Otvoreni podaci

8. OGP_Zaštita privatnosti

9. OGP_Zaštita učešća građana u donošenju odluka

10. OGP_Javne nabavke

11. OGP_Pravo na informisanje

12. OGP_Socijalna zaštita

13. OGP_Zaštita uzbunjivača

 

 

, , ,

Javne konsultacije u Vlasotincu povodom izrade Nacrta Akcionog plana (POU) 2019 -2020. godine

Beograd, 21. maj 2019. godine –

Opština Vlasotince godine započela je rad na izradi Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu (POU) za period od 2019 -2020. godine  U okviru tog procesa otvorene su javne konsultacije kako bi se razgovaralo o potenijalnim merama za Akcioni plan. Na javnom skupu održanom 17. maja prisutnim predstavnicima udruženja građana, poslovnog  i javnog sektora predstavljeni su predlozi mera  koje treba da dovedu do unapređenja rada opštinske uprave, a time i kvaliteta života građana Vlasotinca. Opština namerava da u narednom periodu objavi budžet i Izveštaj o izvršenju budžeta u mašinski čitljivom (otvorenom) formatu, razvije brz i jednostavan sistem za pružanje komunanih usluga i servisa  (prijavljivanje problema i dobijanje povratne informacije), učini javno dostupnim informacije od javnog značaja iz oblasti socijalne zaštite i poveća vidljivost aktivnosti i sadržaja Narodne biblioteke. U sprovođenje dve mere biće aktivno uključeni i predstavnici udruženja građana.

Dalje…

, , , ,

Unapređenje registra medija

04/30/2019

Tanja Maksić- BIRN/AOM

Ko je vlasnik medija i iz kojih izvora se finansiraju mediji su dve glavne informacije koje svaki građanin treba da zna da bi mogao da proceni kako se kroji uređivačka politika jednog medija. Zakonitost je jasna- ako je vlasnik medija naklonjen jednoj političkoj opciji, i medij će o njoj pohvalno izveštavati.

Takođe, građani moraju da znaju koji mediji se finansiraju iz budžeta, sa kojom količinom novca i da li neki mediji imaju „lakši pristup“ tom novcu i česte ugovore sa državnim institucijama, dok je drugima budžetski novac nedostupan. Mali broj građana, zapravo, je upoznat sa ovim informacijama, iako se, suštinski radi o novcu koji ide iz njihovog džepa.

Dalje…

, , ,

Objavljivanje podataka u otvorenom formatu

03/27/2019

Ivan Grujić 

U okviru Nacrta Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu nalazi se nova obaveza objavljivanja u otvorenom formatu podataka iz konkursa za finansiranje rada udruženja i sufinansiranje izrade medijskih sadržaja od javnog interesa (obaveza 4.).

Šta ovo znači?

Do sada su organi javne vlasti na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou objavljivali na svojim internet prezentacijama podatke iz konkursa za finansiranje projekata udruženja i projekata za sufinansiranje medijskih sadržaja. Međutim, ti podaci su objavljivani u formi slike ili PDF dokumenta i nisu bili pogodni za dalju (mašinsku) obradu. Znamo ko je raspisao konkurs, ko se prijavio, ko je dobio sredstva, ali nismo mogli dalje (lako) da analiziramo podatke.

Dalje…

, , ,

Transparentnost javnih finansija

02/28/2019

 Nemanja Nenadić- Transparentnost Srbija

Zašto je za građane važno da javne finansije budu transparentne?

Mnogi građani će reći da je za njih važno da znaju kako se troše javne finansije, zato što je to novac koji treba da stvori dobrobit i za njih kao članove zajednice. Oni koji su još osvešćeniji reći će da to mora da se zna zato što država i političari koji trenutno gospodare državnom kasom nemaju nikakav svoj novac, već samo ono što uzmu od naroda. Stoga, građani koji pune budžet imaju puno pravo da znaju na šta se te pare troše.

Dalje…

, , , , ,

Uspostavljanje Elektronske oglasne table za sve organe državne uprave

01/30/2019

Dejan Grujić- Narodni parlament Leskovac

Činjenica je da veliki broj organa državne uprave nema posebno izdvojenu elektronsku oglasnu tablu na svojoj veb prezentaciji, što otežava informisanje stranaka. Iz toga proizilazi da fizička i pravna lica nemaju pravnu sigurnost jer na veb prezentacijama ne mogu da pronađu tražene dokumente. Trenutni način javnog dostavljanja uvida u dokumente jeste putem oglasnih tabli u zgradama upravnih organa, a koje su često nepregledne zbog prevelikog broja dokumenata.

Dalje…

, , , , , ,